สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 71 6 4 2 81
2 ชุมชนวัดหนองรี 41 22 19 13 82
3 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 35 23 18 22 76
4 ปรีชานุศาสน์ 34 7 9 5 50
5 อนุบาลเมืองใหม่ 28 19 5 8 52
6 บ้านสวนอุดมวิทยา 27 18 14 11 59
7 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 25 17 13 8 55
8 บ้านป่าแดง 22 23 8 9 53
9 วัดดอนดำรงธรรม 22 14 9 12 45
10 วัดราษฏร์สโมสร 22 11 5 1 38
11 ธรรมวาที 22 4 12 6 38
12 บ้านหนองเขิน 19 10 8 10 37
13 บ้านห้วยกะปิ 17 9 3 5 29
14 บ้านป่ายุบ 17 4 2 6 23
15 วุฒิวิทยา 15 11 11 10 37
16 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 14 9 11 11 34
17 สมคิดจิตต์วิทยา 14 9 6 6 29
18 พิทยรังสี 13 8 9 6 30
19 บ้านหัวโกรก 13 7 7 8 27
20 บ้านหนองซ้ำซาก 12 14 7 5 33
21 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 12 11 1 7 24
22 วัดราษฏร์ศรัทธา 11 15 18 11 44
23 บ้านแหลมแท่น 11 15 8 10 34
24 บูรพาวิทยา ชลบุรี 11 12 4 10 27
25 กุญแจคริสเตียนวิทยา 11 11 6 6 28
26 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 11 11 5 9 27
27 จิรพลวิทยา 11 3 6 3 20
28 ชุมชนบ้านคลองพลู 10 12 11 6 33
29 อนุบาลหนองใหญ่ 10 8 7 8 25
30 อนุบาลบูรณิจฉ์ 10 7 8 11 25
31 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 10 7 7 8 24
32 บ้านเขาซก 10 7 3 2 20
33 วัดหนองยาง 9 16 11 11 36
34 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 9 9 3 5 21
35 บ้านคลองตะเคียน 9 8 11 5 28
36 บ้านคลองสิบแปด 9 8 2 2 19
37 สถาพรพิทยา 9 6 4 5 19
38 เทศบาล1(สถาวร) 9 4 3 3 16
39 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 9 3 3 2 15
40 บ้านหนองปลาไหล 8 10 3 1 21
41 วัดเขาไผ่ 8 7 12 6 27
42 นาป่ามโนรถ 8 7 4 1 19
43 วัดบุญญราศรี 7 14 14 13 35
44 วอนนภาศัพท์ 7 9 8 6 24
45 บ้านมาบกรูด 7 9 4 7 20
46 ร่มไม้ 7 8 11 6 26
47 วัดเฉลิมลาภ 7 7 2 0 16
48 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 7 6 5 12 18
49 จิ้นฮั้ว 7 5 9 13 21
50 บ้านห้วยยาง 7 3 1 3 11
51 วัดหนองน้ำเขียว 6 17 14 8 37
52 แสนสุขศึกษา 6 12 11 7 29
53 วัดบางเป้ง 6 12 7 3 25
54 ประภัสสรวิทยา 6 11 8 12 25
55 วัดศรีพโลทัย 6 7 7 10 20
56 วัดธรรมนิมิตต์ 6 4 3 2 13
57 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 6 2 7 7 15
58 บ้านเกาะไม้แหลม 6 2 2 3 10
59 บ้านมาบไผ่ 5 10 5 9 20
60 บ้านหนองเสือช้าง 5 9 6 10 20
61 บ้านมาบคล้า 5 7 7 6 19
62 กาญจนะวิทยา 5 6 9 5 20
63 กล่อมปฐมวัย 5 4 2 3 11
64 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 4 14 3 6 21
65 เจริญสุขวิทยา 4 9 9 9 22
66 บ้านเนินโมก 4 7 10 4 21
67 อนุบาลวัดอุทยานนที 4 7 3 4 14
68 วัดสำนักบก 4 5 11 5 20
69 วัฒนดรุณวิทย์ 4 5 2 3 11
70 วัดนาเขื่อน 4 5 1 1 10
71 บ้านท่าจาม 4 4 14 2 22
72 สุอารีวิทยา 4 4 5 3 13
73 บ้านหนองตะโก 4 3 5 1 12
74 บ้านวังตะโก 4 3 0 0 7
75 เพชรพิทยาคม 4 2 11 16 17
76 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 4 1 2 7 7
77 บ้านห้วยมะไฟ 4 1 1 0 6
78 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 3 9 9 2 21
79 บ้านโสม 3 9 7 1 19
80 บ้านมาบลำบิด 3 8 3 5 14
81 บ้านช่องมะเฟือง 3 7 4 1 14
82 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3 7 2 2 12
83 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 3 6 9 1 18
84 บ้านเขาแรต 3 6 6 5 15
85 บ้านชากนา 3 6 2 3 11
86 บ้านปากคลองโรงนาค 3 5 6 0 14
87 บ้านโป่ง 3 5 4 3 12
88 บ้านเขาดิน 3 2 1 2 6
89 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 3 1 3 4 7
90 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 3 0 1 0 4
91 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 3 0 0 4 3
92 วัดผาสุการาม 2 12 6 5 20
93 เทศบาลคลองตำหรุ 2 12 3 3 17
94 บ้านหนองประดู่ 2 9 15 5 26
95 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 8 6 2 16
96 เทศบาลอินทปัญญา 2 7 2 4 11
97 เมืองชลพิทยา 2 6 7 6 15
98 บ้านหมื่นจิต 2 5 5 8 12
99 สุตา 2 4 8 1 14
100 บ้านไร่ไหหลำ 2 4 3 3 9
101 ต้นกล้าพัฒนา 2 4 2 1 8
102 วัดอรุณรังษี 2 3 9 2 14
103 วัดตาลล้อม 2 3 6 1 11
104 วัดคลองใหญ่ 2 3 3 1 8
105 วัดหนองชันจันทนาราม 2 2 7 7 11
106 สุขุมวิทยา 2 2 5 2 9
107 บ้านหนองไผ่แก้ว 1 10 4 6 15
108 บ้านชากพุดซา 1 7 6 4 14
109 บ้านตาลดำ 1 7 5 7 13
110 วัดเตาปูน 1 6 8 4 15
111 พงศ์สิริวิทยา 1 6 3 2 10
112 เกษมวิทย์ 1 6 0 3 7
113 ศุทธรัตน์ 1 5 9 6 15
114 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 5 6 5 12
115 พระตำหนักมหาราช 1 4 4 2 9
116 บ้านห้วยสาลิกา 1 3 8 9 12
117 เฮงฮั้ว 1 3 4 6 8
118 บ้านหนองปรือ 1 3 4 4 8
119 บ้านห้างสูง 1 3 4 0 8
120 บ้านบึงกระโดน 1 3 2 1 6
121 บ้านหนองผักหนาม 1 2 9 2 12
122 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 1 1 2 0 4
123 วัดหนองบอนแดง 0 5 6 5 11
124 บ้านห้วยมะระ 0 3 5 5 8
รวม 971 913 772 657 3,313