สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=9 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลชลบุรี 40 17 11 68 71 6 4 2 81
2 ชุมชนวัดหนองรี 26 10 11 47 62 26 19 13 107
3 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 14 13 5 32 36 23 18 23 77
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 9 7 5 21 27 18 14 11 59
5 วัดราษฏร์ศรัทธา 9 6 5 20 17 16 18 11 51
6 บ้านห้วยกะปิ 9 3 2 14 27 10 4 5 41
7 วัดราษฏร์สโมสร 7 4 4 15 22 11 5 1 38
8 ปรีชานุศาสน์ 6 7 9 22 34 7 9 5 50
9 บ้านป่าแดง 6 4 7 17 22 23 8 9 53
10 บ้านป่ายุบ 6 3 4 13 17 4 2 6 23
11 บ้านหนองเขิน 5 6 3 14 19 10 8 10 37
12 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 5 6 2 13 25 17 13 8 55
13 วัดดอนดำรงธรรม 4 5 5 14 22 14 9 12 45
14 วัดหนองยาง 4 3 5 12 12 18 11 11 41
15 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 4 1 1 6 12 11 1 7 24
16 อนุบาลเมืองใหม่ 3 4 5 12 28 19 5 8 52
17 อนุบาลหนองใหญ่ 3 4 3 10 14 9 9 9 32
18 บ้านเขาซก 3 3 2 8 10 7 3 2 20
19 ธรรมวาที 3 2 6 11 22 4 12 6 38
20 บ้านมาบคล้า 3 2 3 8 11 7 7 6 25
21 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 3 2 1 6 9 6 5 12 20
22 อนุบาลวัดอุทยานนที 3 1 1 5 8 8 3 4 19
23 วัดบางเป้ง 3 0 1 4 6 12 7 3 25
24 วอนนภาศัพท์ 2 4 2 8 9 9 9 6 27
25 สมคิดจิตต์วิทยา 2 4 1 7 14 9 6 6 29
26 บ้านหนองซ้ำซาก 2 2 2 6 12 14 7 5 33
27 บ้านมาบไผ่ 2 1 1 4 5 10 5 9 20
28 บ้านมาบกรูด 2 1 0 3 8 9 4 7 21
29 บ้านหนองปลาไหล 2 0 3 5 10 10 3 1 23
30 วัดบุญญราศรี 2 0 3 5 7 14 14 13 35
31 เทศบาล1(สถาวร) 2 0 2 4 9 4 3 3 16
32 บ้านเกาะไม้แหลม 2 0 1 3 6 2 2 3 10
33 บ้านมาบลำบิด 2 0 1 3 3 8 3 5 14
34 บ้านปากคลองโรงนาค 2 0 0 2 4 5 6 0 15
35 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 8 2 11 14 10 4 6 28
36 วัดหนองน้ำเขียว 1 4 4 9 6 17 14 8 37
37 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 3 2 6 11 11 5 9 27
38 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 3 2 6 11 9 7 8 27
39 เทศบาลคลองตำหรุ 1 3 2 6 2 12 3 3 17
40 บ้านคลองสิบแปด 1 3 0 4 9 8 2 2 19
41 วุฒิวิทยา 1 1 2 4 15 11 11 10 37
42 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 1 2 4 5 15 3 6 23
43 บ้านคลองตะเคียน 1 1 1 3 9 8 11 5 28
44 ร่มไม้ 1 1 1 3 7 8 11 6 26
45 วัดเฉลิมลาภ 1 1 0 2 7 7 2 0 16
46 จิ้นฮั้ว 1 1 0 2 7 5 9 13 21
47 วัฒนดรุณวิทย์ 1 1 0 2 4 5 2 3 11
48 สถาพรพิทยา 1 0 1 2 9 6 4 5 19
49 วัดศรีพโลทัย 1 0 1 2 6 7 7 10 20
50 บ้านหนองตะโก 1 0 1 2 4 3 5 1 12
51 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 0 0 1 14 9 11 11 34
52 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 0 0 1 3 0 0 4 3
53 บ้านตาลดำ 1 0 0 1 2 7 5 7 14
54 สุตา 1 0 0 1 2 4 8 1 14
55 วัดคลองใหญ่ 1 0 0 1 2 3 3 1 8
56 บ้านห้างสูง 1 0 0 1 1 3 4 0 8
57 บ้านบึงกระโดน 1 0 0 1 1 3 2 1 6
58 ชุมชนบ้านคลองพลู 0 3 5 8 13 12 11 6 36
59 บ้านหัวโกรก 0 3 0 3 13 7 7 8 27
60 บ้านห้วยยาง 0 2 2 4 7 3 1 3 11
61 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 2 1 3 6 2 7 7 15
62 บ้านชากนา 0 2 1 3 4 6 2 3 12
63 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 2 0 2 9 3 3 2 15
64 กุญแจคริสเตียนวิทยา 0 1 3 4 11 11 6 6 28
65 บ้านแหลมแท่น 0 1 2 3 11 15 8 10 34
66 พิทยรังสี 0 1 1 2 13 8 9 6 30
67 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 1 1 2 10 7 8 11 25
68 วัดเขาไผ่ 0 1 1 2 8 7 12 6 27
69 บ้านหนองประดู่ 0 1 1 2 4 9 15 5 28
70 บ้านเนินโมก 0 1 1 2 4 7 10 4 21
71 บ้านวังตะโก 0 1 1 2 4 3 0 0 7
72 เพชรพิทยาคม 0 1 1 2 4 2 11 16 17
73 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 1 1 2 3 7 9 1 19
74 เกษมวิทย์ 0 1 1 2 1 6 0 3 7
75 จิรพลวิทยา 0 1 0 1 11 3 6 3 20
76 ประภัสสรวิทยา 0 1 0 1 6 11 8 12 25
77 วัดสำนักบก 0 1 0 1 5 5 11 5 21
78 กล่อมปฐมวัย 0 1 0 1 5 4 2 3 11
79 บ้านเขาแรต 0 1 0 1 3 6 6 5 15
80 บ้านโป่ง 0 1 0 1 3 5 4 3 12
81 บ้านไร่ไหหลำ 0 1 0 1 2 4 3 3 9
82 นาป่ามโนรถ 0 0 3 3 8 7 4 1 19
83 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 0 2 2 4 1 2 7 7
84 เทศบาลอินทปัญญา 0 0 2 2 2 7 2 4 11
85 เจริญสุขวิทยา 0 0 1 1 4 9 9 9 22
86 สุอารีวิทยา 0 0 1 1 4 4 5 3 13
87 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 3 4 7
88 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 1 1 2 2 7 7 11
89 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 11 12 4 10 27
90 แสนสุขศึกษา 0 0 0 0 6 12 11 7 29
91 วัดธรรมนิมิตต์ 0 0 0 0 6 4 3 2 13
92 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 0 0 5 9 6 10 20
93 กาญจนะวิทยา 0 0 0 0 5 6 9 5 20
94 วัดนาเขื่อน 0 0 0 0 4 5 1 1 10
95 บ้านท่าจาม 0 0 0 0 4 4 14 2 22
96 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
97 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0 0 3 9 9 2 21
98 บ้านโสม 0 0 0 0 3 9 7 1 19
99 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 3 7 5 1 15
100 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0 0 3 7 2 2 12
101 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
102 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0 0 3 0 1 0 4
103 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 2 12 6 5 20
104 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 8 6 2 16
105 เมืองชลพิทยา 0 0 0 0 2 6 7 6 15
106 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 2 5 5 8 12
107 ต้นกล้าพัฒนา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
108 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 2 3 9 2 14
109 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 2 3 6 1 11
110 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 2 2 5 2 9
111 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 1 10 4 6 15
112 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 1 7 6 4 14
113 วัดเตาปูน 0 0 0 0 1 6 8 4 15
114 พงศ์สิริวิทยา 0 0 0 0 1 6 3 2 10
115 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 1 5 9 6 15
116 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 1 5 6 5 12
117 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 4 4 2 9
118 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 1 3 8 9 12
119 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 1 3 4 6 8
120 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 3 4 4 8
121 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 2 9 2 12
122 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
123 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 0 5 6 5 11
124 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 0 3 5 5 8
รวม 223 188 172 583 1,049 928 778 660 2,755