รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.ชลบุรีเขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณภัทษร  สุกใส
 
1. นางชลิสา  แย้มนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  คำจันทร์
 
1. นางจินตนา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงมณทกานต์  ยอดสละ
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายสถาพร  มีสุข
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  สุโขมีทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกัญญา  อำนวย
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ประยุรญาติ
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉันทะโกโส
 
1. นางสุภางพิศ  ดรุณเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายมงคล  ยิ้มตะคุ
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  ศิลปชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปรารมย์
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วิงวอน
2. เด็กหญิงบุรัสกรณ์  เจนจิรวัฒนา
 
1. นางอัจฉรา  สุขใส
2. นางสาววริดา  ตะวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กชายสันติ  เฮ่งสุน
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  ทองวัน
 
1. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์
 
1. นายธนสาร  นพรัมภา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายพิชญาวรรษ  อินทนนท์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญพยุง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงณัฐกมล  รามกนก
2. เด็กหญิงปวีณา  เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงสุณิตา  คุ้มทรัพย์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชนะชนม์  รัตนมังคลานนท์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล
3. เด็กชายไชยเชตร์  วชิราชีวิน
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ทุมทอง
2. นางสาวอรพินท์  คำมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  จันจำนงค์
2. เด็กชายวิษณุ  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงศดานันท์  พลศรี
 
1. นายดนัย  อนุวัน
2. นางสาวจินตรา  ชาตรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรายุ  โชติชัย
2. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
 
1. นางสัญญา   สุธรรมาวิวัฒน์
2. นางสาวเมธินี  จงจิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ชำนาญชานันท์
2. เด็กชายมนัสนันท์    นัยพัฒน์
 
1. นางสาวกุลวดี   อำภาวงษ์
2. นางสุเพ็ญ   ทิพย์วงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
 
1. นางสัญญา   สุธรรมาวิวัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายศุภกร  แก้วพานิชย์
 
1. นางสัญญา   สุธรรมาวิวัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. นายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางณัฐรัตน์  พุทธรักษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
2. เด็กหญิงปัณณ์พิชชา  ภาษิต
3. เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวกนกวรรณ   เงางาม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แดงใส
2. เด็กหญิงพรทิวา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงสายพิณ  ศิลป์ชัย
 
1. นางสาวมาลัย  แหวนเงิน
2. นางสาววราภรณ์  เพ็ชรโกมล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสังข์
2. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ฉัตรเงิน
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  นามจำปา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงศศิประภา  ฉิมงาม
2. เด็กหญิงสหทัย  เพ็ชรตะกั่ว
3. เด็กหญิงอัมพร  บุตรเพ็ง
 
1. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
2. นางสาวณัฐวรา  สุกใส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วังพระ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรหมโชติ
3. เด็กหญิงอลิณี  ชื่นชม
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
2. นางสาวฐิฏิณัช  ศรีอักษร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายกรานต์ชัย  ทบเทิบ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สืบสิงห์
3. เด็กชายอุกกฤษฏ์  ตันโยธา
 
1. นางพรทิพย์  พจน์รัมย์
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
2. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
3. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวณัฐสุดา  บำรุงกิจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงชุติมา  อิทรกำแหง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพ็งเหล็ง
3. เด็กหญิงอริศรา  อร่ามสุวรรณ์
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
2. นางสาวภัทรธีรา  มาฆทาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวัณสุวง  วาสุกรี
2. เด็กชายศรเทพ  ชุมผล
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพันธุ์นวิน  สัมพันธนาการ
2. เด็กชายสิรภัคฐ์  จันทนา
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวกัญจน์ญาณิศา  นาคสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กชายซัน  คืนเลน
2. เด็กชายเจษฎา  ปานกลิ่น
 
1. นายภาณุวัฒน์  ส่องสว่าง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พวง
2. เด็กชายเต็ม  งาม
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
2. นางสาวชุตินันท์  เกษมสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายวัชรากร  ยะคะเรศ
2. เด็กชายวีรวิชญ์  วีรภัทร์วิจิตร
 
1. นางวริยา  แสงเดือน
2. นางสาวศศิวิมล  ทองขาว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายวรุณพงศ์  เผือกผ่อง
2. เด็กชายอนุชาติ  ช่วยชูทรัพย์
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสงเดช
2. เด็กชายอภิชา  ชูวิเชียร
 
1. นายมาโนช  แย้มเสนาะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงธิวา  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงพิณธาดา  ใจใส
4. เด็กหญิงมาริษา  สุจริต
5. เด็กหญิงศิริรัตนา  พงษ์เผ่าพงษ์
 
1. นางจินตนา  จันทพัฒน์
2. นางสาวณัฐกฤตา   สวัสดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยากร  รอดโสภา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ปรมดิลก
3. เด็กชายธนภัทร  รักตะสุวรรณ
4. เด็กชายภูมินทร์  ผาเจริญ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ
2. นางธัญวัลย์  จันทร์ขำเงิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์  คงสาย
3. เด็กหญิงพรนิภา  ชัยวัฒน์
4. เด็กหญิงมาริษา  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์ไตร
 
1. นายสมพาน  ภูครองทุ่ง
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤติยา  มั่นน้อย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ซอคลองตัน
3. เด็กหญิงมนพร  ปัสตัน
4. เด็กหญิงอารียา  จันทะราช
5. เด็กหญิงเสาวภา  นนพละ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงดุษฎี  ธีรวัฒนเศรษฐ์
3. เด็กหญิงธนภร  สรวมศิริ
4. เด็กหญิงธัญชนก  พลัง
5. เด็กหญิงรดา  กล้าสกุลวงศ์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
2. นายสุเทพ  จิรโรจนาการ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุสวัสดิ์
2. เด็กชายธีระ  ตรีนัย
3. เด็กหญิงรฐพร  เผยฉวี
4. เด็กชายระพี  พันธ์ผา
5. เด็กหญิงอาภัสรา  อยู่ให้นาน
 
1. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
2. นายณัฐกฤษ  ความดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายกิตตินันท์  แสนจู
2. นายณัฐฤเบศ  มะลิทอง
3. นายทรงวุฒิ  ทรายสุข
4. นายพลวัตร  ธิจะยัง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญดี
 
1. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เชื้อชาวนา
2. เด็กหญิงปุณณภา  นิวัฒน์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ติชะพันธุ์
4. เด็กหญิงวิสสุตา  กำเลิศกล้า
5. เด็กชายอนันตพล  ศรีศุข
 
1. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
2. นายสมชาย  งามขำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลอร  สมบูรณ์สุข
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
4. เด็กชายตะวัน  ดวงตา
5. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ผาสุขวงศ์
6. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนอก
7. เด็กหญิงนภาพร  บุญมากุล
8. เด็กหญิงนิภาพร  บุญสั้น
9. สามเณรพันศักดิ์  สมประสงค์
10. เด็กหญิงวรรณวลัย  แซ่ล้อ
11. เด็กหญิงวรัญญา  อวนพล
12. เด็กชายวสุทร  คำศรี
13. เด็กชายวุฒิชัย  กลิ่นหอม
14. เด็กชายสัจจะ  ป้องภัย
15. เด็กหญิงอริศรา  แก่นจันทร์
16. เด็กชายเทพพิทักษ์  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
2. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
3. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
4. นางมาลา  สุทธิธรรม
5. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปาณะปุณณัง
2. เด็กชายกฤติน  มาลารักษ์
3. เด็กหญิงกิตติมา  อุดมทั้งตระกูล
4. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรประสาท
5. เด็กชายธนภัทร  บุราณรมย์
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชำนาญ
7. เด็กหญิงนงนภัส  คงสิงห์เฮง
8. เด็กชายนวพล  นาคสุวรรณ
9. เด็กชายบูรพา  สุกใส
10. เด็กหญิงปัญญาวีร์  อนันต์นาวีนุสรณ์
11. เด็กหญิงพลอยนภัส  อัครเศรษฐัง
12. เด็กชายพัทธดนย์  สีม่วง
13. เด็กหญิงภัทราพร  ชนะมณี
14. เด็กหญิงภาศิณีย์  เสนานันท์สกุล
15. เด็กชายมณัฐศักดิ์  เพชรทัด
16. เด็กชายยุทธนา  นุชพันธ์
17. เด็กหญิงวราภา  คำศิริ
18. เด็กหญิงวีรฐาน์  พิสิฐภาณีกุล
19. เด็กหญิงศิริพร  อภิณิชย์กุล
20. เด็กชายอิงควัชร์  ศุภประเสริฐโภคิน
 
1. นางสาวอัญชิสา  พงษ์สุวิริยสกุล
2. นางธัญวัลย์  จันทร์ขำเงิน
3. นายณัฐปภัสร์  จันทร์ศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณิชชา  บุญน้อย
 
1. นางอรณีย์  ทับทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวรรณษา    ห่วงโห้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ
2. เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  จำเนียร
2. นางสังวาลย์  มากทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายประวันวิทย์  อุทกิจ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขวัญส่ง
 
1. นางสาวลำเภา  ศรีสุข
2. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงนิภาพร  เก่งเดียว
2. เด็กชายศุภกฤต  นามวัฒน์
 
1. นางกรรณิการ์  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หล่อแท้
2. เด็กหญิงชลลดา  ได้ทุกทาง
3. เด็กหญิงชลากร  ลี้ชม
4. เด็กหญิงธัญชนก  หลวงสืบ
5. เด็กหญิงบุญญาพา  ติสโส
6. เด็กหญิงพนิตพร  แสงนวล
7. เด็กหญิงรัมภ์รดา  อุตะมะ
8. เด็กหญิงวรพิชชา  อินพุ่ม
9. เด็กหญิงอรทัย  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงเนริษา  หมั่นหนองทุ่ม
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางอนิษา  วัฒนะ
3. นายนิธิ  พวงใบดี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ปิงวงวาน
2. เด็กหญิงกนกชัยภรณ์  เสนาพล
3. เด็กหญิงชมพูนุช  มีรัตน์
4. เด็กหญิงญาณิษา  ไตรสะอม
5. เด็กหญิงดวงกมล  เซ่งใช้
6. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยกมล
7. เด็กหญิงนวพรรษ  เสริมพรมงคล
8. เด็กหญิงนันท์พนิตา  ศรีสุวรรณ
9. เด็กหญิงปาลิตา  ยะทัง
10. เด็กหญิงพิราพรรณ  วิสิทธิ์กาศ
11. เด็กหญิงมุกตาภา  มลฑา
12. เด็กหญิงมุทิตา  ศิริบุรี
13. เด็กหญิงรดา  คำสิงห์
14. เด็กหญิงสิรภัทร  แสนเหลี่ยว
15. เด็กหญิงอารียา  ฉิมงาม
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
2. นางสาวภิตินันท์  พิพิธ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงจินตนา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจุรารัตน์  บุตรราช
3. เด็กหญิงทิติภา  ตังศิริ
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  จันทร์อินทร์
5. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์อินทร์
6. เด็กหญิงนิฤมลรัตน์  จันทร์อินทร์
7. เด็กหญิงปรีชญา  ประมาณ
8. เด็กหญิงปองศิริ  เผ่ากระนวน
9. เด็กหญิงลลิตา   นาคใยธรรม
10. เด็กหญิงศรินทิพย์  ญาติเสมอ
11. เด็กชายศิริชัย  เรืองศรี
12. เด็กหญิงสุดา  น้อยพัด
13. เด็กหญิงสุวินชา  ถนอมสัตย์
14. เด็กหญิงอรณิชา  เจริญสุข
15. เด็กหญิงเดือน  อินซอ
 
1. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นายคีรี  กนะกาศัย
3. นายเกริกไกร  โกรัตนะ
4. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ยิ่งเชิดงาม
2. เด็กหญิงอาริยา  วงค์วันดี
 
1. นางสาวศิริพร  ตันติพลพันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กชายวัชรินทร์  อ่อนชื่นจิตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวอาริตา  นุชารัมย์
2. นางสาวชลธิชา  เย็นสบาย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงวรัชยา  อุดมดิเรกวรกุล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายเอกราช   เหลี่ยมดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงจินตนา  วัฒโน
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญกมล  หนูฤทธิ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงขวัญปภา  คำปวน
 
1. นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปรารมย์
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจิรัฏฐกานต์  จิตร์เกษม
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา  แพทย์กลาง
2. เด็กหญิงยศสินี  พ่วงจีน
 
1. นางสาวธีฐิพร  ชาติชาตรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงณิชาภา  รัญชน์กุล
2. เด็กชายวีรพงษ์  ตู้ทอง
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จอนหนอย
2. เด็กชายศักราช  คำสมนึก
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
2. นายณัฐกฤษ  ความดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายปวิตร  แซ่หลุย
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงภาวิตา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงวินิธา  บัวบาน
3. เด็กหญิงแพรวา  พูลทรัพย์
 
1. นายมลชัย  ปุจฉาการ
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิโย
2. เด็กชายปัญญา  ชิน
3. เด็กหญิงสุคิม  ชิน
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายพงศกร  ใจตรง
2. เด็กชายภูวนาท  มะลิทอง
3. เด็กชายศราวุฒ  มาลัย
 
1. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายกิตติเดช  ใจเย็น
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายสนธยา   เพ็งรา
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงอริยพรรณ  ปาละวัธนะกุล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชำนาญยุทธ   คุณพรรษา
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  อยู่สุทธิ
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ขันสันเทีียะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  นิลสนธิ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เตชะพกาพงษ์
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มงกฏทอง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงพิยดา  ทันทวี
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุุธินี  รอดรัสมี
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พิเชฐกิจจาวัฒน์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิศ  ชัยปรีดาพร
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอภิสรา   ขาวสุข
 
1. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ไชยสมบัติ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายกิตติกร  คงงาม
2. เด็กหญิงจิราพร  หารโกทา
3. เด็กชายณัฐพงศ์  กายเพ็ชร
4. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ไชยสมบัติ
5. เด็กชายพีรนันท์  โรยแก้ว
6. เด็กชายวีระภาค  เจ๊ะอาแว
7. เด็กชายศรายุทธ  บุญใบ
8. เด็กหญิงอลิชา  สัพโส
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางอัจฉรา  ขจร
3. นางสุดารัตน์  อำนาจรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เขจรลัย
2. เด็กหญิงจุิรดา  ตั้งมั่นธนบวร
3. เด็กชายชัชวาลย์  ศิริกุลพัชร
4. เด็กหญิงณพัชฌา  พรมนิล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงพิมาย
6. เด็กชายณัทณพงศ์  ลออรุ่งเรืองกิจ
7. เด็กชายธนบดินทร์  แก้วมหา
8. เด็กหญิงธิดาพร  พิลา
9. เด็กหญิงธีรนาฏ  ตั้งมั่นธนบวร
10. เด็กหญิงปภาวดี  โชคชัยชนะ
11. เด็กหญิงพรนัชชา  เกษหอม
12. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
13. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัสมี
14. เด็กหญิงอาทิตยา  เนื่องจำนงค์
15. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายสุเทพ  แสวงธรรม
2. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
3. นางสาวสุดาพร  พันสีทา
4. นางเนตรศิริ  ทองดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงกฤติญานี  ไชยฮะนิจ
2. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วรกุลรัตนา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หอมชื่น
4. เด็กชายกิตติกร  พวงพลับ
5. เด็กหญิงชญาณัช  พิชญาณัช
6. เด็กหญิงชลธิชา  สุริเทศ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมกาย
8. เด็กหญิงทินมณี  ศรีสวัสดิ์
9. เด็กชายธนัสพล  ศรีดี
10. เด็กหญิงนิฤบล  แดงเพียว
11. เด็กชายปภาวิชญ์  หารขุนทด
12. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์วราช
13. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสงค์เงิน
14. เด็กชายปุญพัฒน์  ปัญญาศิริ
15. เด็กชายพงศ์สถิต  สำราญมั่นคง
16. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
17. เด็กหญิงลัชชา  สุวรรณสิทธิ์
18. เด็กหญิงสษิตา  บุญชาญ
19. เด็กหญิงสิรยากร  ศิริปิ่น
20. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อารมณ์ชื่น
 
1. นายวิรัช  ศรีละคร
2. นางสาววรรณิศา  พึ่งสมศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ไชยรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายพงศธร   ชื่นบาน
3. เด็กชายพงศธร   เกมชัยภูมิ
4. เด็กชายพรพิทักษ์   ชื่นบาน
5. เด็กชายพัทธนันท์   เอมอ้น
6. เด็กหญิงศศิธร   สมบุตร
 
1. นางสาวกทลี   จีจู
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชูศักดิ์  เปล้ากระโทก
 
1. นายณัฐธพงษ์ชัย  วัชรพงศ์ธร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงจิรประภา  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์   กระภูชัย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิจจะโร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไชย
 
1. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายกัญจนจักก์   ดวงอุดมพงศ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงรวงฝ้าย  ศรีสุภาพ
 
1. นางพเยาว์  สีนวล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายสมคิด  ปัทธมนิธิ
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงฐิติวรมน  ราชทอง
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายสิรภพ  ขาวสอาด
 
1. นางสาวศุทธวิกา  พยุงวงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงณภัทร   เหลืองแสนสะอาด
 
1. นายพินิจ  เพิ่มพิพัฒน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นายสุรศักดิ์  แซ่เล้า
 
1. นางประนอม  โสภิพงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงฐิติวรมน  ราชทอง
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. นายนัทธพงศ์  กาญจนโรจน์
 
1. นายทวีป  ปาประโคน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงสุุรัสวดี  แสนสันเทียะ
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  สีสว่าง
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงกนกพร  ใช้เฮ็ง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บางทรายทอง
3. เด็กหญิงกุลธฺิดา  แย้มประยูร
4. เด็กหญิงชลลดา  สุธรรมา
5. เด็กหญิงฐิติมา  ปิติเจริญ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุ่มศรี
7. เด็กชายธนชาติ  เทพพิทักษ์
8. เด็กชายธนบดี  รัตนพรรณราย
9. เด็กหญิงธนพร  สิทธิชล
10. เด็กหญิงธิวาภรณ์  คุ้มมะม่วง
11. เด็กชายธีรวัฒน์  สาระบุตร
12. เด็กหญิงนภาพร  บุญเลี้ยง
13. เด็กชายนฤเบศร์  ค้อลมัย
14. เด็กชายนาคินทร์  คงมีสุข
15. เด็กชายบุรินทร์  ประชัด
16. เด็กหญิงปณิตา  แดงสวัสดิ์
17. เด็กชายปองภพ  จันตรา
18. เด็กหญิงพรพิมล  เทพพิทักษ์
19. เด็กหญิงพิทักษณา  มีศิริ
20. เด็กชายพีระเดช  ศรีบุญเรือง
21. เด็กชายภูมินทร์  พรมจักร
22. เด็กหญิงภูสุดา  พาดำเนิน
23. เด็กหญิงมนชนก  ไมตรีจิตต์
24. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญถนอม
25. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์เนตร
26. เด็กชายวีรภัทร  ดวงบัว
27. เด็กหญิงศรุตยา  โพธิ์ประเสริฐ
28. เด็กชายศุภกฤต  บุญกล้า
29. เด็กหญิงสุชานาถ  นิลเทศ
30. เด็กชายอถิสิทธิ์  ภู่แสงศรี
31. เด็กหญิงอนันตพร  ยู่เคี้ยน
32. เด็กชายอนุสรณ์  มิ่งมงคล
33. เด็กหญิงอรอุมา  นิ่มฟัก
34. เด็กชายอัศวพล  พลเมืองดี
35. เด็กหญิงอาภัชชา  ตู้เจริญ
36. เด็กหญิงอาภัชชา  ตู้เจริญ
37. เด็กหญิงอาภาศรี  อ่อนแช่ม
38. เด็กหญิงเบญจกัลยา  มงคลสวัสดิ์
 
1. นายศิวพล  คงสมศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ  ตนะทิพย์
3. นางรสสุคนธ์  สมชิต
4. นางปราณี  สุรินทร์
5. นางคนึง  ประทุมนันท์
6. นางสาวรัชชา  หาญประทุม
7. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
8. นางวาสนา  ประภาสังข์กุล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชาย อนุชิต    พลฤทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ   สากร
3. นางสาวกรรณิการ์   งามริต
4. เด็กชายครามินทร์   โพธิ์ศรี
5. นางสาวดวงฤทัย   คำอุ่น
6. เด็กหญิงทาริกา   ฤกษ์อุไร
7. เด็กหญิงทิพาวรรณ   ดวงทิพย์
8. นายศิวกร   อรสิงห์
9. เด็กชายศุภณัฐ   นามจิตร
10. นายอนุกูล   ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสรารัตน์  ถิ่นทวี
2. นางสายสุนีย์  อังติกุล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ชื่นชอบ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาหลวงมาตร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ลี้ทรงศักดิ์
4. เด็กชายพชรพล  เชิดชู
5. เด็กชายพรธเนศ  สุขสถาน
6. เด็กชายพีรพัฒน์  พีรศานต์
7. เด็กหญิงภคมนต์  จิราชัยสกุล
8. เด็กชายภัทรพล  ดัชถุยาวัตร
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  ใบงาม
10. เด็กหญิงสิรินยา  บุญประเสริฐ
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
3. นางสาวกุลกานต์  โพธิปัญญา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   วงษ์ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฎฐาเนตร   สากร
3. นางสาวนรินทร์   ตรีโอษฐ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   พุ่มไพจิตร
5. เด็กหญิงมนสิริ   ดาวัลย์
6. เด็กหญิงวนิดา   คำโนนงิ้ว
 
1. นางสาวสรารัตน์  ถิ่นทวี
2. นางสายสุนีย์  อังติกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนันพร  เสริมศรี
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญลือ
3. เด็กหญิงณัฐเมธินี  รัศมิทัต
4. เด็กชายธนภรณ์  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  รินรักษา
6. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
7. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
8. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
9. เด็กหญิงสิริธร  ศรีสองสม
10. เด็กหญิงสุภัชชญา  คุณาฤทธิพล
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
3. นางสาวกุลกานต์  โพธิปัญญา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแร่
2. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงฐิิตาภา  อสิพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมปาน
6. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
7. เด็กหญิงวรดา  หอมอ่อน
8. เด็กหญิงวรัญญา  นันทะ
9. เด็กหญิงวศินี  จันทร์เทพ
10. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
11. เด็กหญิงสุภิญญา  สามารถ
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
3. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
4. นางสาววิจิตรา  พิลาสาว
5. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายบุญเกิด  โตศิริ
2. เด็กชายพชร  วุฒิภาค
3. เด็กชายภารดา  ธีรวรรณ
4. เด็กชายวรากร  อัดใส
5. เด็กชายอนิรุธ  บุญแตง
 
1. นายนเรศ  วันเชียง
2. นายวรกิจ  ชวนะเวช
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธโชติ
2. เด็กชายนนทพร  โปปัญจมะกุล
 
1. นางชุติมา   เกษรมาลา
2. นางสาวประภัสสร  พูลผล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพัทนี  รวิรุจิพันธุ์
 
1. นางวริศนันท์  พงศ์โนนคำ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่
 
1. นางลำเภาพรรณ  อร่ามพงษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสิทธิ์เขตกิจ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายทรัพย์ตะวัน  โสมบ้านกวย
 
1. Mr.Alan  Robert Carke
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนวัต  หงส์ทองสกุล
 
1. นางสุภาพร  เกษมสำราญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจียรโณรส
 
1. นางสาวทักษอร  พิมพ์นนท์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุวัฒนพันธุ์กุล
 
1. MissHuang  Ying
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชุติพร   นิราศโศรก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปัญญามูล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกพร  เปรมเกษมศรี
2. เด็กชายธนภัทร์   สุกใส
 
1. MissLeah   Santaromana
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ไพจิตรพิมุข
2. เด็กหญิงเพียงเพ็ชร  พิพัฒน์วงค์
 
1. นายอนุรักษ์  พุกประสงค์
2. นางสาวปิยะวดี  พลเยี่ยม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายกิตติธัช  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กชายชวลิต  ศรแผลง
3. เด็กชายณัฐพนธ์  พันสี
4. เด็กชายภูบดี  วงสา
5. เด็กหญิงรัชนก  วงศ์สวัสดิ์
6. เด็กชายแคท  ลาไม
 
1. นางสุนันทา  อินทร์อุดม
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติการณ์  ดีศรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อิรุมรัมย์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แต้บ้วนฮวด
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สมาคม
5. เด็กชายภาสกร  อินทร์ปฐม
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แป้นมาก
 
1. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นายวีระยุทธ  เหหาสุข
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกิติพงษ์  อินทวงศ์
2. เด็กชายณัชพล  ลบแท่น
3. เด็กชายธนภูมิ  โสมรูป
4. เด็กชายธนฤกษ์  จำนงผล
5. เด็กชายธีีรภัทร์  ภาคเพียร
6. เด็กชายสุภชัย  เปรมศรี
7. เด็กชายอภิวัฒน์  วงษ์แก้ว
8. เด็กชายเพชรรัตน์  พิสิฐพิชยากุล
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
2. นายวัลลภ  รักษาศิล
3. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญตา  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ขัติ
3. เด็กหญิงทิชากร   วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงทิพย์อัปสร   ผาพิสาร
5. เด็กหญิงมณรดาชล   ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
6. เด็กหญิงวรณัน  ดีมาก
7. เด็กหญิงวริฐา  คำสืบ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ตันเจริญ
9. เด็กหญิงอารียา   การทรัพย์
10. เด็กชายไพบูลย์  คำหอมหวาน
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำใจวุฒิ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงนพัชนันย์  อิสารพายุห์
4. เด็กหญิงประภาศิริ  เหลาหมวด
5. เด็กหญิงศิรดา  โตยัง
6. เด็กหญิงสุชัญญา  พงษ์หัสบรรณ์
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดอกไม้
 
1. นางนงลักษณ์  อนันตประยูร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   วงศ์อารีย์
2. เด็กหญิงกาญจนา    เลื่อมใส
3. เด็กหญิงนันทิกานต์   สมบูรณ์พงษ์
4. เด็กหญิงสปันนา    เลิศอริยะ
5. เด็กหญิงสุดาวรรณ   มั่นเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พีรพรชัย
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  วิเชียรเทียบ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อัครบุญวานิช
 
1. นางธัญญพัทธ์  นาคไพรัชช์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวจารุวรรณ  มีทา
2. นางสาวชลธิชา  ชินจันทึก
3. เด็กชายสหภาพ  ชุมวัน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
2. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงวรรณภา  สุดสังข์
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีอัดชา
3. เด็กหญิงวิศิษฏ์ศิริ  ชูวิเชียร
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวมยุรา  สายยืด
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตะมัง
2. เด็กชายภัทรพล  อุทัยศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  กิจโสภา
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกันตวิชญ์   ต้นเจริญ
2. เด็กชายยศกร   มีชัย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   เจียรสถิต
2. นางสมพร   วิชัยประเสริฐ
 
140 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ศุกรินทร์
2. เด็กหญิงอัมพรพรรณ  กำจัดภัย
 
1. นายนิรันดร์  ตันตะราวงศา
2. นางกัลยา  พิมพา
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวนพรัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวพรนิภา  อินนอก
3. นายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวกาญจนา  ขันนาค
2. นายสุภกฤต  มั่นจิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายรณกร  ฟักสุก
2. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อนันตทิพยเมธี
2. เด็กชายพันธน์วิทย์  ชยุตชัยกุล
 
1. นายธารารัตน์  บูรณะเรข
2. นายจักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธนา   เสมอวงษ์
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์   คนงาม
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางพิราภรณ์  สุขสวย
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ชื้อ
2. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  แท่นนิล
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายดุลย์รัตน์   ศรสุวรรณ
2. เด็กชายวราเทพ   พรมชาติ
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
148 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  รุกขรังษี
2. เด็กหญิงวสุกาญจน์  วีรวรุตม์
 
1. นางสาวดารา  ทองมนต์
2. นางสาววิริยา  นากสุก
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายยศกร  พุทธผล
2. เด็กชายวิสรุฒน์  ศรีเพรช
 
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจิรภัทร  กิติโสภากูล
2. เด็กชายนพรุจ  ทองเจริญสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายจันทรัช  จำปาทอง
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วหนุนเมือง
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรนุช
2. เด็กชายสุรชัย  หนุนดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สวนสุข
 
1. นางวัลภา  สุระสิทธิ์
2. นางน้อย  ทิพย์แก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงชนัฐดา  อินทสุข
2. เด็กหญิงช่อผกา  จีนบางช้าง
3. เด็กชายสหัสเทพ  ปากกะพอก
 
1. นางสาวประภัสสร  พูลผล
2. นายพิบูรศักดิ์  พงษ์รัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงงามลักษณ์  เวชประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ้ยวงค์
3. เด็กหญิงสิรินารถ  จูเปีย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
2. นางสมพงษ์  คำขจร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกฤษติญากร    โอภาษี
2. เด็กหญิงภูวนุช  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงเจตสุภา    คนการ
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงนันทิพร  ภูมิพิพัฒ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิต
4. เด็กหญิงสุภาพร  ศรียันต์
5. เด็กหญิงอภิชญา  คำโทพล
6. เด็กหญิงไอลดา  ยมาภัย
 
1. นายปรีชา  เข็มทำ
2. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
3. นางสมนึก  พลอยประดับ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงบุษกร  กันทะพันธ์
2. เด็กหญิงศรีจันทร์  ชื่นอารมย์
3. เด็กหญิงศาตพร  ชื่นอารมย์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราศรีทรัพย์
5. เด็กหญิงอันธิกา  แซ่เจีย
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เดชฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์  วุฒิวิชญานันต์
2. นางสาวทองสุข  ตุ้มทรัพย์
3. นางอำไพ  แสงจำรัส
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สากุล
2. เด็กหญิงธนิตยาธร  จันทวี
3. เด็กหญิงพิชญา  เจริญศรีพรพงศ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางยุพา  วาจายิ้ม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจตุรภัทร  ชะตารัมย์
2. เด็กชายจิรกร  ศรีวิลัย
3. เด็กชายณัฐพล  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
2. นางสาวเวียงพิงค์  แสงอาจ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงพีรยา  เสือแก้ว
2. เด็กชายมินธาดา  อายุวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
2. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายคณนาถ  ด้วงเอก
2. เด็กชายมงคล  บุญมี
3. เด็กชายสุรธัช  แสงงาม
 
1. นายรังสรรค์  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาวุฒิ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงชิษณุชา  เอกจิรตระกูล
3. เด็กหญิงศรุดา  ไทยเสรีกุล
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
2. นางธิติมา  เวชพนม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนทะศรี
2. เด็กหญิงทองกร  ประทุมชุมภู
3. เด็กหญิงแพรพร  วิสุทธิมรรค
 
1. นางนลินรัตน์  มาลาสง่าวงษ์
2. นางสาววลัยพร  พิบูรณ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกชกร  เทพทอง
2. เด็กหญิงรัตติยา  ลาพรมมา
3. เด็กหญิงอุษาวดี  ทองก่ำ
 
1. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
2. นางเวียงพิงค์  แสงอาจ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อยู่ในศีล
2. เด็กชายธีรภัทร  เจริญสว่าง
3. เด็กหญิงสราลี  ถิรเนตร
 
1. นางนวลจันทร์  เทพบุตร
2. นางสาวกรรณิการ์  สุขเจริญ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชมชื่น
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  นาวงศ์
3. เด็กชายสสิพงษ์  รอดรัตน์
 
1. นางสาวกิจราพรรณ์  รื่นรวย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  คุ้มพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  หนูจันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวณิชฌา  ยินดีสุข
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางเอื้อมพร  แสงสร้อย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เกตุเพ็ชร
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
169 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายปริยากร  สุชาติสุนทร
 
1. นายธำรงค์  เกษมณี
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤติกา  การเกตุ
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แก้วละมุล
3. เด็กชายวัชรัตน์  เนื่องฤทธิ์
 
1. นางณัฐฐากุล  ศรีวิพัฒน์
2. นางสาวสุกานดา  ศรีไพโรจน์
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤษฎา  นาเจริญ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเส่ย  เบญจชัย
 
1. นางสาวพิมผกา  สุวรรณา
2. นางภคพร  พานิช
 
172 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชลทิพย์  เหมือนสุวรรณ์
 
1. นางอุไรรัตน์  สุริยะสิงห์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายวิชัย  อนงค์รัศมี
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปราโมทย์  นึกหมาย
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  ลอออุดมพงษ์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวอ้อ  โชคชัย
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายวีรภัทร  เรืองชิต
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มรัมย์
 
1. นางศุภวรรณ  จันทราเขต
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเรือง
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญศรีกุล
2. เด็กหญิงภาสินี  จินดาเนตร
3. เด็กชายสุรีชา  เชื้อนพคุณ
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายวิศณุกร  ขอบใจ
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  สุนทรวัฒน์
2. เด็กชายอภิภช  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
2. นางสาวชุลีพร  ดาคำ
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มทุ่ง
2. เด็กหญิงนภรัตน์  แจ่มทุ่ง
 
1. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
2. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายสาธิต  แก้วสาทร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สวัสดี
 
1. นางสาธินี  รัตนเนตร
2. นางทิพรดา  สุขกฤต
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงวิสาขา  แสงสิมมา
2. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
2. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางสมฤดี  ลิขิตธนานันท์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายกฤษนาค  เกษมสุข
 
1. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายนนทรีย์  โอภาษี
 
1. นางประกาย  แก้วหัสดี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายพชรพล  นิยม
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กหญิงมาริษา  สาระ
 
1. นางสุรีพร  วีระอาชากุล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายธนภัทร  นาทิพย์
2. เด็กชายพีระพันธ์  อังคะนาวิน
3. เด็กหญิงภาพิมล  ธรรมวาจา
4. เด็กชายภูริภัทร  ดวงทิพย์
5. เด็กหญิงมณฑการ  ลิ้มเซ็ง
6. เด็กหญิงมณธิญา  ลิ้มเซ็ง
7. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  บุญขยาย
 
1. นายธวัชชัย  กลิ่นเกสร
2. นางสาวอังศนา  สุขจั่นผล
3. นายอดิศักดิื  ทิพยสูตร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงธนาวดี  วิชัยขัดคะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงพรสุดา  อู๋
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ธวัชนโรดม
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปีคุณากร
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นายภราดร  บุญประคม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ชมชื่น
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ผลนา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายวิชัย  อนงค์รัศมี
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปราโมทย์  นึกหมาย
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  พลับลังสิทธิ์
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงวรรณภัส  นิ่มนวล
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิภา  วินิจผล
2. เด็กชายสมบูรณ์  ไพรวัน
3. เด็กหญิงสิริธร  วินิจผล
 
1. นางสาวสมพิศ  ทวันเวช
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิราพัชร  นามไพร
2. เด็กชายภาณุพงษ์  โล่ห์สุวรรณ
3. เด็กชายวรากร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เนียมเที่ยง
2. เด็กชายวิรุช  ศรีวงศา
3. เด็กชายสุทธิพันธ์  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายจอม  มูหะหมัด
3. เด็กชายณัฐกรณ์  จวงการ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองทวี
2. เด็กชายพุฒิพงค์  สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายอรรถพล  สายสมบัติ
2. เด็กชายเจตวัฒน์  มุตตโสภา
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายนนธวัช  เกลื่อนวัน
2. เด็กชายสิริพล  ประสมกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริศร์  รัตนกิจ
2. เด็กชายสุภกิณห์  โสมชัย
 
1. นางสาธิตา  ดีปินตา
2. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธนาวิน  พละสุข
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สาระบุตร
3. เด็กชายศุรพัฒน์  นาบุญ
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายก้องภพ  กองช่าง
2. เด็กชายพีระพงษ์  สระแก้ว
3. เด็กชายภราดร  บุญเรือน
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์