หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางบุญยืน วาทยาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ แก้วแกมโรงเรียนวัดหนองจับเต่าประธานกรรมการ
3. นางสาวสมศรี บางใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
4. นางสุวพร พรภิกานนท์โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นางสาวธนภัค วรรักษ์โรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
6. นางนภาพร ญาณปัญญาโรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
7. นางสาววิยะดา นาคสินโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวรัตนา จ่าหล้าโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเกศรา แสนใจยาโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรงประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ถ้ำโคนทองโรงเรียนมารีวิทย์พัทยาประธานกรรมการ
3. นายพิรุณ เปี่ยมสุวรรณโรงเรียนดาราสมุทรประธานกรรมการ
4. นายจรัญ มีรัตน์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นายอะหนุ่ย จันละบุตรโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
6. นางสาวเปรมสินี ธนุเมธโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
7. นางสาววาสนา โคตรบุตรโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอารีวรรณ พรหมธารีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี แนวสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางนวลใย โยลัยโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางสาวณภัทร คงสกุลโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางงามศรี ตูพานิชโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา คูณขาวโรงเรียนจุกเสม็ดประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสมร กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ผดุงเกษมโรงเรียนบ้านเนินตองกรรมการ
5. นางสาวดาริกา แก้วมุกดาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภาวินี เพ็งมาวันโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสายทิพย์ บุญญะสัญโรงเรียนบ้านทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายคัมภีรพร เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ ราชสูงเนินโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
5. นางวรรณลักษณ์ ศรีบุญเพ็งโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกนกวรรณ อรุณโณโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนุกูล ป้อมสันเทียะโรงเรียนบ้านสันติคามประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ เปียอรุณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อาจวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ศรีพันธุ์โรงเรียนดาราสมุทรประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน พรหมศิริโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ปาลกะวงศ์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
5. นางพิมพิชชา ยารังกาโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนุชศรา สุดใจโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ ศิริศักดิ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา แซ่เล้าโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา พิกุลทองโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางสาววรวรรณ หงษ์กันโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
5. นางสาวสุกานดา บุปผาโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนิติยา แสนอุบลโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ สมอเขียวโรงเรียนวัดหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยภัทร รภัสสณ์โรงเรียนบ้านโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา โล่สุวรรณ์โรงเรียนจุกเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ สิตไทยโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางสาวญาดา บ้านเมืองโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนุกูล ป้อมสันเทียะโรงเรียนบ้านสันติคามประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ เปียอรุณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อาจวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกรกมล จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ สันติโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวธฤตมน ลออเนตร์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางสาวปันโยง พิทักษ์หงษ์สาโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นายกฤษณา เบ้านาคโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปราณี รอดภัยปวงโรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
2. นางกองแก้ว ประมวลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวฤณลภฤศ ถวิลคำโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
4. นางรัชนี มนัสรังษีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
5. นางมุกดา อามาลีนาศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี 3กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ลุนหล้าโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
2. นางวิวา รัตนโสภาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ยะลาไสยโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางวันทนา มุลเมืองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
5. นางมุกดา อามาลีนาศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี 3กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ สายสมบัติโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
2. นางญาณิศา ชูสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒกุลโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นายพิชิตชัย วงษางามโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)กรรมการ
6. นางอาจารี วงศ์อนุโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒกุลโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
2. นางธนัญชญา อยู่สำราญโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสมพร อาษาเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ สายสมบัติโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
2. นางญาณิศา ชูสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
4. นายพิชิตชัย วงษางามโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)กรรมการ
5. นางอาจารี วงศ์อนุโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒกุลโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
2. นางธนัญชญา อยู่สำราญโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสมพร อาษาเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มทิศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสินทรา กองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นายองค์การ ปรุงหอมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
4. นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิตศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี 3กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปัทพร ขุนลาดโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสิริกร บุดดีคำโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ เถาหมอโรงเรียนบ้านบางละมุงกรรมการ
4. นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิตศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี 3กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจินตนา อิ่มนพรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
2. นางสาวพาณีวรรณ จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ถิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ วิญญาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวพัชรี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านรถไฟกรรมการ
6. นายสถิตย์ มารมย์โรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
7. นางสาววนัชพร บุญชาญโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา คำควรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
9. นางสาวพัชราภรณ์ จิ๋วซ่านโรงเรียนบ้านเขาโพธิ์ทองกรรมการ
10. นางสาวจิราภรณ์ อัฐวงศ์โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
11. นางณัฐนิช เขียวพอโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธํนเกียรติ์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
2. นางจารึก มูลขำโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
3. นางอรชร สิงห์ทองโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสาวซารีผะห์ สนิเจ๊ะนะโรงเรียนบ้านรถไฟกรรมการ
6. นางนภัสสร วัลภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
7. นายสนธยา ช่วยญาติโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
8. นางสาวเนรัญชญาดา หอมทิพย์โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี พยัคชนโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวินโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
2. นายสิรภัทร อยู่ปุยโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
3. นางสาวศุภานัน แพงเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ สิทธิวงศ์โรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางปัญจา อินรีย์โรงเรียนโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
4. นางสาวชวพร วังบอนโรงเรียนโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางสาวณิฐชานันท์ อิ่มเพ็งโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
6. นางสาวพงษ์เพชร มาตราโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพวัน เนื่องสิทธะโรงเรียนบ้านขลอดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา แคนถาโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมาเรียม เจ๊ะดามันโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางวรรณภา บรรลุสุขโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ แก้วสมสินโรงเรียนเกล็ดแก้วประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ศรีท่าดินแดงโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา วงศ์ปภาโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ทรัพย์จันทร์โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเบญจะ นาเอกโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เรืองขนาบโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
3. นางสาวศศิธร สุขแสวงโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ใจเย็นโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางพัชรพรรณ พันพิพิธ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางสาวนุชนภา คำผาโรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
5. นางอรศิริ เสาไธสงโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดา นาสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ใจตรงโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
3. นางสาวลัดดา พรหมลิโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
4. นางพัชช์ธีรา รอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
5. นางสมหวัง เอื้อสมสกุลโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ ศรีคำโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกณัฐ กาลกรณ์สุปราณีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางกนกวรรณ เย็นใจโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางคุรุพร หาญไชยนะ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางสาวกุลสตรี ศรีอักษรโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนารีงาม พุมานนท์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธานกรรมการ
2. นางสุลาวรรณ คงถาวรโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรีโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางจินตนา กันเอมโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เอี่ยมสกุล โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางประมิน สุริยะวงค์โรงเรียนจุกเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร วิริยวรพงศ์ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ขาวดีโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
4. นางสาวศุภานัน แพงเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
5. นางสาวณัฐชญา บุญธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี ทองอ้มโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
3. นางนงค์นุช ศรีสกุลโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
4. นางเสาวรส สนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตรโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสายพิณ มูลคำโรงเรียนบ้านทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมีโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นายธีรภัทร์ แก้วชมพูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นายมรุเดช สุธรรมโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ ชะบาโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ชื่อลือชาโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางกรุณา จันทร์สุกโรงเรียนวัดหนองจับเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ศิริรัตนโสพรโรงเรียนบ้านโรงหีบกรรมการ
3. นางสาววิรัลพัชร หนูขจัดโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
4. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวอริสรา สาทำโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุธีร์ ภิญโญยิ่ง โรงเรียนบ้านชากยายจีนประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สุวรรณสม โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางสาววรรณิภา เข็มทองโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
4. นายวสันต์ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางรัชนี สุยะคต โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
6. นางรสริน ครุธแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอุลัย เสมอสุข โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นายธเนตร เพชรแสวงโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
5. นายพิทยา ศรีกรณ์โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
6. นางศศิธร ขวัญหลายโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพร เปรียบกล้าโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริกร เกตุหอมบ้านสันติคามกรรมการ
3. นางสาววลัยภรณ์ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ หมื่นเดชโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
5. นางปัทมาพร ศรีกำพลโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
6. นายคมสัน จันทองโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
7. นายรุ้งรัตน์ พ้นโกฏโรงเรียนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
8. นางสาวจิณัฐตา ดวงตา โรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอัมพา ถ้วยงามโรงเรียนบ้านชากยายจีนประธานกรรมการ
2. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา เร่งขวนขวายโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วรองประธานกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พึ่งกลั่นโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
6. นายสันติภาพ ไชยแสงบุญโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
7. นางสาวสกาวเดือน น้อยอุดมโรงเรียนบ้านทุ่งกราด กรรมการ
8. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
9. Mrs.มัณฑนา บุณยุปกรณ์ม.เกษตรศาสตร์กรรมการ
10. Mrs.เพชรรัตน์ ภู่พันธ์ม.เกษตรศาสตร์กรรมการ
11. Mrs.ปุญชรัศมิ์ เยาวพันธ์ม.เกษตรศาสตร์กรรมการ
12. นายมานะ เอื้อสว่างพรโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการและเลขานุการ
13. นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางอัมพา ถ้วยงามโรงเรียนบ้านชากยายจีนประธานกรรมการ
2. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา เร่งขวนขวายโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วรองประธานกรรมการ
4. นายมานะ เอื้อสว่างพรโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการและเลขานุการ
5. นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางมยุรี หมื่นสุขโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์ หิมะคุณโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกรรมการ
4. นางสาวชุติมา รอดประทับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง กรรมการ
5. นางสาวจินตนา เปี่ยมลาภโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาววรนาฎ ชัญถาวรโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
7. นายสิทธิพร อังคณาวิศัลย์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
8. นายประวิทย์ จันทร์ทรัพย์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
9. นายวิชัย ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
10. นายพิชัย ธูปประทีปโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
11. นายชวน สุขเจริญโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
12. นายนิสชนัน ภัทรพงณ์โรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางอัมพา ถ้วยงามโรงเรียนบ้านชากยายจีนรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา เร่งขวนขวายโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วรองประธานกรรมการ
4. นายชวน สุขเจริญโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
5. นายนิสชนัน ภัทรพงณ์โรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา เขียวนาค โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายภัทรภร สินสงวนโรงเรียนวัดหนองจับเต่าประธานกรรมการ
2. นายพรทวี ปิ่นหอมโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ภูมิภักดิ์โรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์ พรชัยเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นายปรัชวิชญ์ ชำนาญณรงค์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวชัชกุล กุลภัทรสุวรรณโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ครุธแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นางภูริตา สิทธิเวชโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิพิจพนธ์ ตรวจขุนทดโรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธานกรรมการ
2. นายซุ่ยจือ ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นางสาวเปรมยุดา สอนธรรมโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางโชติกานต์ บุญเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิษณุ เทวาโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวบุษกร สมัครพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอุบล จรูญศรีโชติกำจรโรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นางพรภณิดา นวนประโคนโรงเรียนบ้าน กม.ห้ากรรมการ
3. นางสาวปรารถนา นิลสาคูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ สอนไพร่โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิกาญจน์ ศรีเลิศโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาววิชวิภา ดวงจินดา โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอุบล จรูญศรีโชติกำจรโรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นางพรภณิดา นวนประโคนโรงเรียนบ้าน กม.ห้ากรรมการ
3. นางสาวปรารถนา นิลสาคูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ คงกุทองโรงเรียนฟีนิกซ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร สมัครพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นายสราวุธ มานะวงศ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายภูกิจ เรืองหิรัญโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกประธานกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ บุญครองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายภูกิจ เรืองหิรัญโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกประธานกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ บุญครองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวนิทรา กำแพงหล่อโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางพรทิพย์ จำเริญพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประสิทธ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา7ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นายณัฐเวช หุนยนต์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา7ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนหนองเกตุใหญ่กรรมการ
5. นายณัฐเวช หุนยนต์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ ขาวเจริญโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา โยเชฟโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
5. นางยุพา พัวพานิชโรงเรียนสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ ขาวเจริญโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา โยเชฟโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้ว โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
5. นายยุพา พัวพานิชโรงเรียนสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการ
5. นายสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชิตา เตชะโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญนภา ไทยภูมิโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
2. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาติชาย สมโชคณภากรโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาติชาย สมโชคณภากรโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นายนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณกฤศ จิรารัฐพัชรโรงเรียนสถาบันดนตรี KPNประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา ไทยภูมิโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณกฤศ จิรารัฐพัชรโรงเรียนสถาบันดนตรี KPNประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา ไทยภูมิโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณกฤศ จิรารัฐพัชรโรงเรียนสถาบันดนตรี KPNประธานกรรมการ
2. นายหาญชัย ยมชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณกฤศ จิรารัฐพัชรโรงเรียนสถาบันดนตรี KPNประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชิตา เตชะโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นายทิชิตา เตชะโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชิตา เตชะโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชิตา เตชะโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
3. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดุริยกานต์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นายมะโน อินทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นายนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน. สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นางนฤษดา ชูวิวัฒน์กุล โรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
8. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
9. นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
10. นางสาวศศิมาภรณ์ คำแสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวริทธิ์นันท์ วิทยมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
8. นางรุจิรา แสงนัยนาโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
9. นางสาวธนิษฐา ทับศรีรักษ์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
10. นางสาวศศิมาภรณ์ คำแสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นายนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นายสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ ทูลแก้วโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
10. นางนฤษดา ชูวิวัฒน์กุลโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
8. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
9. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
10. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
8. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
9. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
10. นางณัชชา บัวหลวงโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
9. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
10. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
9. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
10. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางนันทพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดทองคุ้งกรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผล โรงเรียนศน.สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายวรพงษ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
9. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
10. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพัชราภรณ์ พิมลเกียรติโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. Mr.Nichat Coningโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
3. นางสาวธวัลรัตน์ สุขทายุพารัตน์โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
4. นางระพีพรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางสายพิน บัวขาวโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ เกียรติภูมิชัยศิริโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. MissNages Rahimiparvarโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา โสนาพูนโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
4. นางยุพา พุทธมีโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
5. นายเสถียรพงษ์ แสนอินทร์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวพิรานันท์ จั่นเพชรโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
2. MissZosima l S.tualโรงเรียนตันรารักษ์กรรมการ
3. นายปิยะภัทร พลับพลาโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
4. นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพัชรี สาฆ้องโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
2. นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. Mr.Christopher Hayesโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะกรรมการ
4. นางสาวดุษฎี สาระบุตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นางดวงกมล เจียรนัยกุลโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาคร สาลีแผลงโรงเรียนเลิศปัญญากรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก ทัศนสนวิจารณ์โรงเรียนบ้านท่งกราดกรรมการ
3. นางสาวกันทิมา ชัยอุดมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางสุดาพร มาลาวงษ์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
5. MissJulite Pring Binalayoโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทรศร สุขสบายโรงเรียนรัฏฐเวศม์กรรมการ
2. Mr.Matthew J.pignatelloโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
3. นางธนพร ดาวประกายโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางสัจจะ อาสนะโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
5. นางสาวชัชสยา ทรัพย์สินโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรินทร์ ถือสมบัติโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
2. นางสาวสะหยุมพร วิไลพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
3. นางสาวธฤตมล ลออเนตร์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นายกล้าณรงค์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. Mr.Nigel Paul Bernonโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรัตติกา สิงห์ภิรมย์โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
2. Mr.Mohammad Reza Cheginiโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางพรจันทร วงษ์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
4. นางวรรณธนา แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
5. นางพงษ์ลัดดา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางดาหวัน สาลี่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะกรรมการ
2. MissRuth Pring Binalayoโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา สังขทรัพย์โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
4. นางสาวสตรีรัตน์ สุขธวัชโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
5. นางบังอร ภูมินทรโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะรัตน์ เครือชะเอมโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
2. Mr.David Kentโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
3. นางสาววาทินี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นายพิริยะ อังคะสุวัฒน์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววงเดือน มณีกรรณ์โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
2. Mr.Christian Kim Endayaโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
3. นางปริญญา เรือนเงินโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
4. นางพรรณี สลิวงศ์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
5. นางสาวแพรทอง ทรมีฤทธิ์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย วงศาโรจน์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
2. Mr.Qi Dongโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางณัชณิชา ฐาโอษฐ์โรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
4. Mr.Jiajae OUโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissLiang Yufengโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. MissXie Feiโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
3. นางสาวชุติมันต์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ จันอ้วนโรงเรียนบ้าน กม.ห้ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ จันทร์ลอยเมฆโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
2. นางสาววีนัส แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นางชลธิชา อนันตนาวีโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
4. นางสุนทรี เวทยังกูรโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี ทับกลัดโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
2. นางนิตยา ศรีพยัคฆ์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางณัตตินา พรหมจันดาโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
4. นางเหมี่ยววดี ทองคำดีโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
5. นางพิพัฒน์พร โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เกตุแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุมาลี ธรรมสุจริตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางระจิต พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวิรัตน์ หาญประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป.ชบ.2กรรมการ
6. นางศิริพร ทาทรายโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ สพป.ชบ.2กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางณัฎฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) สพป.ชบ.2ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ทวีธิติมาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชบ.2กรรมการ
3. นายชัชวาล รุจิวงษ์สิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชบ.2กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรยง พรรณพิจิตรโรงเรียนบ้านบึง (อ.บางละมุง) สพป.ชบ.3ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ แคว้นไทยสงโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชบ.3กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สังข์มณีโรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา) สพป.ชบ.3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่างผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิสากร ธรรมวิชัยโรงเรียนวัดนากระรอก สพป.ชบ.2กรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชบ. 3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่างผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิสากร ธรรมวิชัยโรงเรียนวัดนากระรอก สพป.ชบ.2กรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชบ. 3กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพา เตี่ยไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ขุมทองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม.18ประธานกรรมการ
3. นายบุญลือ คำถวายโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.18ประธานกรรมการ
4. นางกฤษณา โล่สุวรรณ์โรงเรียนจุก สพป.ชบ. 3กรรมการ
5. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชบ.3กรรมการ
6. นางสาวสร้อยสุนีย์ ไชยศรีษะโรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม สพป.ชบ.3กรรมการ
7. นายณรงค์ชัย แซ่ลี้โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
8. นางอุบล แก้วนาโอโรงเรียนบ้านนอก สพป.ชบ.3กรรมการ
9. นางมาลี นวลประโคนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชบ. 3กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ธนวรมงคลโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.18ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภัทร รภัสสณ์โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป.ชบ.3กรรมการ
3. นายประกิต กัลปากรณ์ชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป.ชบ.3กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี แนวสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป.ชบ.3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญโรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา) สพป.ชบ.3กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี แนวสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป.ชบ.3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญโรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา) สพป.ชบ.3กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภารี คล่องดีครู โรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายสุกัญญา บางจั่นครู โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ศรีดีครู โรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร ท้าวคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งกราด กรรมการ
3. นางสาวชุติมา ปาระดีครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางปิยะอนงค์ ศรีทุมครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสาวนิสา ภู่ทัดครู โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย วงศาโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวศราลี บรรจงครู โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทองบัวครู โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประทีป ปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดาราประธานกรรมการ
2. นายมัณฑนวัฒน์ ประสพโชคดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติครู โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
4. นายภูวนัย ปัฐพีครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน อิ่มรัตน์ครู โรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
3. นางสาวนริศรา แพงมาครู โรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
4. นางสาวจริยา นาชัยเวียงครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางละมุง ประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ ทองบัวครู โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวชลลดา สอนศิริครู โรงเรียนวัดหนองขาม กรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ทบประเสริฐครู โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุวรรณกล่อมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นายนิรุต ไพรทองครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการ
3. นางสาวนารี ผามั่นครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอภิรมย์ เป็นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน เนื่องสิทธะครู โรงเรียนบ้านขลอด กรรมการ
3. นางสาวสิริกาญจน์ สุขศิลามณี ครู โรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการ
4. นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล ร่วมชาติครู โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นายอรชุน กิตติโสภาลักษณ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่ากรรมการ
4. นางอธิฐาน คงหนูครู โรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภาณุ ภาณุพินทุผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ โทณผลินครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ สมมุติครู โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
4. นางปิยะอนงค์ ศรีทุมครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นายณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายชัยยศ นาเมืองรักษ์ครู โรงเรียนบ้านภูไทรกรรมการ
4. นายสงครามชัย ดาบจันทร์ครู โรงเรียนบ้านบางละมุง กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน เนื่องสิทธะครู โรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นางสาวยุวดี พลมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร กรรมการ
4. นายกฤตยศ มณีแสงครู โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โคนเคนครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ศรีดีครู โรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร บำรุงผลโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางประภี คำประทุมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางเกศริน ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสงดนราชโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวนิรชร มีสุขโขโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
6. นายคมสัน ศิริดาวรรักษ์โรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอัมพร บำรุงผลโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางประภี คำประทุมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางเกศริน ศรีคตรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสงโนราชโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวนิรชร มีสุขโขโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
6. นายคมสัน ศิริดาวรรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา เกษศรีโรงเรียนบ้านเขาหินประธานกรรมการ
2. นางศิริ โรจนวาสโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
4. นางณิยรัตน์ พวงพุฒโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ทองใหม่โรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินดา เกษศรีโรงเรียนบ้านเขาหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทองใหม่โรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
3. นางศิริ โรจนวาสโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
4. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
5. นางณิยรัตน์ พวงพุฒโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านนองปรือกรรมการ
4. นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียงโรงเรียนบ้านหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางสุวารี แก่นพุฒโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
6. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียงโรงเรียนบ้านหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางสุวารี แก่นพุฒโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
6. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรัศมี จันทเลศโรงเรียนบ้านสันติคามประธานกรรมการ
2. นางบุษบรรณ สิงโตโรงเรียน(ผู้แทนกลุ่มดรงเรียนกรรมการ
3. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางขวัญเรือน สะและวงษ์โรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
5. นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
6. นางสุดาญา สายช่อฟ้าโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางชนิตา ยินดีสุขโรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ดิษฐาพรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางสุวรรณา เพ็ชรงามโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ครุฑบินโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
6. นางสาวทรงศรี ปิ่นเกตุโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี จันทเลศโรงเรียนบ้านสันติคามประธานกรรมการ
2. นางบุษบรรณ สิงโตโรงเรียน(ผู้แทนกลุ่ม)กรรมการ
3. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางขวัญเรือน สะและวงษ์โรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
5. นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
6. นางสุดาญา สายช่อฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางชนิตา ยินดีสุขโรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ดิษฐาพรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ เพ็ชรงามโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ครุฑบินโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
5. นางสุวรรณา สิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสาวทรงศรี ปิ่นเกตุโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางผยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา ปฐมนีละโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุขพรหมโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางพีระพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสุพิชญ์นันท์ เจริญวงษ์โรงเรียนทุ่งคากรรมการ
6. นางสาวนัยน์ปพร แก้วจิราสินโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา ปฐมนีละโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุขพรหมโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
4. นางสุพิชญ์นันท์ เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
5. นางพีระพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
6. นางนัยน์ปพร แก้วจิราสินโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเปรมประภา สุมางกูลโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)ประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช ศุขบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิรอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นางสาววันทนา คำหาญโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
5. นางสาวลำดวล แสงจิตรโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมประภา สุมางกูลโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)ประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช ศุขบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิรอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นางสาววันทนา คำหาญโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
5. นางสาวลำดวล แสงจิตรโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนวลนภา สนใจการค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม้ดกรรมการ
3. นางรุจาภา นาคประดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
4. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ นาเมือรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
6. นางนวลสถิต คงสถิตย์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนวลนภา สนใจการค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
3. นางรุจาภา นาคประดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
4. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม่แก้วกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ นาเมือรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
6. นางนวลสถิต คงสถิตย์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมณี สำราญจิตต์โรงเรียนเกล็ดแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณิสา มีธรรมโรงเรียน (ผู้แทนกลุ่ม)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จิตประสูติวิทย์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสวงหาทรัพย์โรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
5. นางเสวยจิตร มิ่งมงคลโรงเรียนธัมมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
6. นางวรรวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดตโปธารมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมณี สำราญจิตต์โรงเรียนเกล็ดแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณิสา มีธรรมโรงเรียน(ผู้แทนกลุ่ม)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จิตประสูติวิทย์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสวงหาทรัพย์โรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
5. นางเสวยจิตร มิ่งมงคลโรงเรียนธัมมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
6. นางวรรวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดตโปธารามกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา มาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสาวอิสรา แสงพรโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
4. นางสาววิราวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
5. นางอรวรรณ์ ฦาไชยโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
6. นางศิริพร วาปีทะโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
7. นางรชยา แสงอ่วมโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
8. นางลมุน ถ้วนถี่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
9. นางนุชรีย์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
10. นางนันทิญา ภูคำนวนโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
11. นางสาววาสนา เสนาคำโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
12. นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธรรมโมโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
13. นางธนัชชา แสงนิลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัชรา บุรีเทศน์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุรณศิริโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนวัดจุกเสม็ดกรรมการ
4. นางสาววิไลพร ปวงสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสาวพรทิพา รัตนศักดิ์ธาราโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ บุญสดโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
8. นางมะยม แก้วทวีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
9. นางอัมพรศรี เอี่ยมตระกูลโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
10. นางมัณฑนา ชาญศิริเมธาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
11. นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์กลัดโรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
12. นางสาวสายสมร ทองบ่อโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
13. นางจิตใส อยู่สุขีโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมนัสนันท์ จันทรภัทรโรงเรียนดวงมณีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางธารารัตน์ สมณะโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
4. นางสาววรรณวิษา มาลารักษ์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ โสภาภักดีโรงเรียนทนาพรวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ศรีวงษ์โรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
7. นางสุกัญญา เรืองสมโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
8. นางแววตา เขียดชื่นโรงเรียนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
9. นางสาวกัณฑิมา โลกาวิทย์โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
10. นางจารุวรรณ ชะอ้อนชมโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
11. นางวีรยา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
12. นางพรเพ็ชร อุดมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
13. นางสาวนิธิยา ไตรรักษ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
14. นางสาวนุสรา แซ่ฟูโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางนนทิยา พันธ์เพ็งโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางชัญญ์ญาพัชช์ เนตรวิเชียรโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ ถาวรเจริญโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
5. นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางสาวลลิตา บึงไกลโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
7. นางขวัญใจ บานเย็นโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
8. นางลำเพย อุตรัศมีโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
9. นางสาวภิญญดา เก็งวินิจโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
10. นางสาวสุมาลี พันธุ์อ้นโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
11. นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาลโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
12. นางสาวภรดา วัฒนวุฒิโชติโรงเรียนทนาพรวิทยากรรมการ
13. นางสมพร ฤทธิ์สมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัต โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
3. นายประนม มะธิปิไขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
3. นายประนม มะธิปิไขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
3. นายประนม มะธิปิไขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
3. นายประนม มะธิปิไขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐาพร ศิริมากโรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธานกรรมการ
2. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฏฐาพร ศิริมากโรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธานกรรมการ
2. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริทิพย์ สุระกุลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางปราณี จันทร์แก้วปงโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริทิพย์ สุระกุลโรงเรียนบ้สนเขาดินกรรมการ
3. นางปราณี จันทร์แก้วปงโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางพรปวีร์ สายกระซิบโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิรืเนตรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางพรปวีร์ สายกระซิบโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางพรปวีร์ สายกระซิบโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางพรปวีร์ สายกระซิบโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางพรปวีร์ สายกระซิบโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางพรปวีร์ สายกระซิบโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ภู่มงคลโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เภาวิเศษโรงเรียนวัดนาพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เภาวิเศษโรงเรียนวัดนาพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เภาวิเศษโรงเรียนวัดนาพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม มุ่งเป้าโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุมรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม มุ่งเป้าโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้นหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เภาวิเศษโรงเรียนวัดนาพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เภาวิเศษโรงเรียนวัดนาพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]