หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวรรณนิภา กุณาศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
2 นางกนกรักษ์ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบ่อวิน กรรมการกลาง  
3 นางศรีวรรณา ชุุ่มสันเทียะ ครู โงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส กรรมการกลาง  
4 นางอุไร ตั้งวิจิตรพันธ์ ครู โรงเรียนวัดโป่ง กรรมการกลาง  
5 นางนฤมล สุขสกุล ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
6 นายวิวัฒน์ การมงคล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
7 นางสุกัญญา การมงคล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
8 นายกฤษณะ สายสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
9 นางสาวอาบพร ลือฉาย ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
10 นางสาวรุ่งตะวัน ศรีลาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
11 นางสาวปิยธิดา ลิ้มสถิรานันท์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
12 นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการกลาง  
13 นายสุขสันต์ สายงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง  
14 นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
15 นางนิตยา ศรีพยัคฆ์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
16 นางอภิรมย์ เป็นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
17 นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
18 นายพิริยะ อังคะสุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
19 นางประเทือง จำนงค์ประโคน ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
20 นางเครือวัลย์ สนามชัย ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
21 นางกองแก้ว ประมวล ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
22 นางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
23 นางสุจิตรา อรัญวาส ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
24 นางสาวศราลี บรรจง ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
25 นางธนพร ดาวประกาย ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
26 นางวันทนา เวหาธนารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
27 นางสุนทรี เวทยังกูร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
28 นางกรรณิการ์ บุญกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
29 นางยุพา พุทธมี ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
30 นางพิศมัย ผ่านด่าน ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
31 นางสัจจะ อาสนะ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
32 นางญานิศา ชูสกุล ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
33 นางบังอร ภูมินทร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
34 นางพรพิมล อ่ำสกุล ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
35 นางพงษ์ลัดดา แก้วประดับ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
36 นางนิตยาพร ตรองจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
37 นางอรศิริ เสาไธสง ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
38 นางเปมิกา เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
39 นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
40 นางสายพิณ บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
41 นางปพิชญา ศรีสมสุข ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
42 นายเสถียรพงษ์ แสนอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
43 นางสาวธฤตมล ลออเนตร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
44 นางสาวแพรทอง ทรมีฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
45 นางศิรินภา วิลาพันธ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
46 นางมนัสนันท์ เหลาอ่อน ธุรการ โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
47 นางนิราภร วงค์น้ำตาล นักการ โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง  
48 นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการกลาง  
49 นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการกลาง  
50 นางมัทนา จินดาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
51 นางกันธิมา สุวรรณโชติ หัวหน้างานสารบรรณโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
52 นางสาวชมพูนุท ภู่ย้อย หัวหน้างานทะเบียนโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
53 นางสาวนุชนารถ วัตตะศิลป์ ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
54 นางสาวนภาพร ผุยมา ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
55 นางวรรณภา สมนวล ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
56 นางแพร ใบยา ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
57 นางปริสา ถำอุทก ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
58 นางสาวปวรวรรณ สีเสน ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
59 นางสาวพิชญาภา ขวัญยืน ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
60 นางวีณา ยวดยิ่งยง ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
61 นางสาวธนัดดา รอรั้ง ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
62 นางสาวเบญญทิพย์ เอี่ยมโอภาส ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
63 นายประดิษฐ์ เรืองหิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายสมจิตร์ ทองหยด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายสุรัตน์ หมื่นเดช ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายณัฐพนธ์ มานะ ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายประชัญ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายจตุพล พุ่มแก้ว ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นายอนุวัฒน์ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นายธนพล หวายฤทธิ์ ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นายสมยศ สำโรงลุน ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางสาวเนาวรัตน์ ค้าขาย ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางมาลัย ประสามิตร คนงานโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางประไพ เสวีวัลลภ คนงานโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางบุญสิริ บุญสงค์ คนงานโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายพนม บุญสงค์ คนงานโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นางรัชฎาพร โฉมยา ครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นางภาวิตา วงษ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ชบ.3 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคดนโลยี (งานบ้าน-งานประดิษฐ์)  
79 นายวรวิทย์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน-งานประดิษฐ์)  
80 นายสำราญ อารีย์ราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน-งานประดิษฐ์)  
81 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
82 นายสำราญ อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
83 นายนิคม ขันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
84 นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชลบุรี เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ  
85 นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
86 นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
87 นายสมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
88 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
89 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ. 3 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
90 นางสาวพันธ์ทิพา ลักขณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
91 นางสาวเขมจิรา นึกเจริญ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
92 นายภูกิจ เรืองหิรัญ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๒ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
93 นางนิตยา จูวันนะ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๓ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
94 น.ส.เพ็ญนภา ไทยภูมิ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๔ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
95 นายณัฐพล อุ่นอบ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
96 นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๑ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
97 น.ส.พัชรมณี เลิศศิลปชัย ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๒ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
98 นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๓ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
99 นายวัชรพล ร่วมชาติ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๔ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
100 นางพรทิพย์ จำเริญพานิช ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ๑ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
101 นางพรภณิดา นวนประโคน ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ๒ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
102 นายวรพงศ์ พรมแตง ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
103 นายซุ่ยจือ ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนอำเภอบางละมุง กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
104 นางภูริตา สืทธิเวช ครูศิลปศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนอำเภอสัตหีบ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
105 นายวัฒนะ แท่นแก้ว ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
106 นางสุวพร คำพา ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
107 นางสาวทองหล่อ จันทรา ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
108 นางวรรณภา วงศ์สืบ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
109 นางอมรรัตน์ วิญญา ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
110 นางสาวสุภาวดี พยัคชน ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
111 นายวสันต์ เพิ่มทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
112 นางสาวเอกอนงค์ นิจสุนกิจ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
113 นางลัดดา บิลสะเล็ม ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
114 นางวิวา รัตนโสภา ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
115 นายรณชัย เกตุศิริ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
116 นายศุภากรณ์ ผลทับทิม ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
117 นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
118 นางสาวศิริพร พลหงส์ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
119 นางสาวชุติมา ปาระดี ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
120 นางสาววันเพ็ญ ชมพูโคตร ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
121 นางสาวโนรี เร่งรัด ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
122 นางสาวอัจฉรา หอมขจร ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
123 นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
124 นางนีรนุช เคนวิเศษ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
125 นางณัฐชญา บุญธรรม ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
126 นางสาวกอแก้ว มั่นทอง ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
127 นายเกรียงไกร นนทวงค์ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
128 นางสาวนุชศรินทร์ เตาะแป ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
129 นางสาวสายสมร กิ่งแก้วเพชร ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
130 นางสาวอารีรัตน์ นามเกษ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
131 นางสาววรัญญา เปลี่ยนพิพัฒน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
132 นายเทพรัตน์ บุญครอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
133 นางสาวนิภาลักษณ์ สุแพง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
134 นางสาวจิตตริกา หลาวมา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
135 นางอุมาพร โพปลอด ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
136 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
137 นายเกรียงไกร ไทยตรง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
138 นางสาวโชติรส ศิขรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
139 นายจรัญ มีรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
140 นางสาวนิภาวรรณ บุญจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
141 นางสาวเบญจมาศ พลพวก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
142 นางสาวนุชนารถ ทาณะระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
143 นายบุญร่วม จิตรพวน พนักงานราชการโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
144 นางสาวเนตรดาว ขวัญอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
145 นายสุชาติ จารัญ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
146 นางสาวรัศมี เพิ่มทรัพย์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
147 นางสาวเพ็ญรัศมี บุญล้น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
148 นางสาวศศิธร จันทร์ขามป้อม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
149 นายคมจักร สุขเสริม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
150 นางสาวชุติมา คะลีล้วน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
151 นางสาวสุมาลี สืบกินนอน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
152 นางสาวจุฑารัตน์ บัวชุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
153 นางปาริชาติ บุญลือ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
154 นายนริศร ศรีชัย พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
155 นางพิมล กระจาย พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
156 นางสาวปภัชญา สร้อยสกุล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
157 นางสาวดุษฎี สาระบุตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
158 นายฐานุกูร ปรังประโคน ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
159 นางสาวนิตยา พงษ์เกษม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
160 นางสาวธัญวรัตน์ บุญประถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
161 นายปรีชา อภัยจิตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
162 นางสาวกิ่งแก้ว คุณราช ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
163 นางสาวมยุรี วงษ์อารี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
164 นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
165 นางสาวนันทิดา พวงกระโทก ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัวคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
166 นายภัทร์กร ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดมโนรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
167 นายวิโรจน์ พึ่งกลั่น ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
168 นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
169 นายสันติภาพ ไชยแสงบุญ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
170 นางสาวสกาวเดือน น้อยอุดม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกราด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
171 นายสิทธิพล คำเงิน ครู โรงเรียนบ้านชากยายจีน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
172 นายมานะ เอื้อสว่างพร ครูโรงเรียนบ้านชากยายจีน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
173 อ.มัณฑนา บุณยุปกรณ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
174 อ.เพชรรัตน์ ภู่พันธ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
175 อ.ปุญชรัศมิ์ เยาวพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
176 นางมยุรี หมื่นสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
177 ว่าที่ ร.ต.ปิยะศักดิ์ หิมะคุณ ครู โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
178 นางสาวชุติมา รอดประทับ ครู โรงเรียนวัดแหลมฉบัง คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
179 นางสาวจินตนา เปี่ยมลาภ ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
180 นางสาววรนาฎ ชัญถาวร ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
181 นายสิทธิพร อังคณาวิศัลย์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
182 นายประวิทย์ จันทร์ทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
183 นายวิชัย ชูฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
184 นายพิชัย ธูปประทีป ครู โรงเรียนวัดโป่ง คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
185 นายชวน สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
186 นายนิสชนัน ภัทรพงณ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
187 นางอัมพา ถ้วยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากยายจีน ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
188 นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
189 นายปรีชา เร่งขวนขวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา  
190 นายนิรุต ไพรทอง ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
191 นางสมหมาย บุญสมทบ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
192 นางสาววาสนา ปานยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
193 นางสาวกฤติยา พิกุลทอง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
194 นางสาวพิมพิชชา ยารังกา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
195 นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
196 นางณัชชา บัวหลวง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
197 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
198 นางสาวนิทรา กำแพงหล่อ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
199 นางสาวประวีณา สันป่าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
200 นางสาวอรญา เนตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
201 นางอำภาภรณ์ ทองย้อย ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
202 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
203 นางสาวพิมพิชชา ยารังกา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
204 นายอาคม ทิพวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
205 นายธนู บุญชอบ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
206 นายสันติภาพ ไชยบุญแสง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
207 นายธเนตร เพชรสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
208 นางสาววิลาสินี ดวงเนตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
209 นายจิรเดช แหวนอาจ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
210 นางสาวนภัสฉัตร กระชั้น ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
211 นางสาวกฤตติการ์ งามอเนก ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
212 นางธิดารัตน์ ไชยประทุม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
213 นางอารี บีดิลและ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
214 นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผลคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
215 นางขวัญ มาลัยหวล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผลคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
216 นางนุชลี จิตรพวน ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผลคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
217 นางสาวมยุรา พันดนตรี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผลคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
218 นางรินดา มูฮำหมัด ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผลคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
219 นางสาวบุษบาวรร แจ้งชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
220 นางสาวยวิษฐา เหมนิธิ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
221 นางสาวสุกานดา ไชยโชติ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
222 นางสาวขวัญใจ ประพงษ์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
223 นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
224 นายกฤตยศ มณีแสง ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
225 นางรุ่งนภา แสนสะอาด ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
226 นางหฤทัย ทิมผลประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
227 นางสาววรรณวิไล ศรีสุพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
228 นางสาวดารณี ศรีใส ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
229 นางสาวสกุณา ลักษณะสุต ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
230 นางสาววนิดา จินดามาตย์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
231 นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูล ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
232 นางวนิดา จินดามาตย์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
233 นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดา ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
234 นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชย ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการและเลขานุการ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]