สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงนิภาพร  อารักษ์สัมพันธ์
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตยา  พวนขุนทด
2. เด็กหญิงเนตรดารา  หมื่นศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  เสาศิริ
2. เด็กหญิงนันทนา  ศิลปสาย
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิลีน่า  โดบิง
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  สุขทายุพารัตน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายชยพัทธ์  ปลื้มสระชัย
2. เด็กชายณัฐกมล  พูนผล
3. เด็กชายธนโชติ  สังข์เพ็ง
4. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โสภี
5. เด็กหญิงสุภัทรชา  วงศ์ทอง
6. เด็กหญิงแพรพลอย  นพพวง
 
1. นางสถิต  ลาไม้
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
3. นางวิภา  โตอรุณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงเจริญ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพาะปลูก
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  พรน้อย
2. เด็กหญิงปณาลี  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายวายุ  เข็มขาว
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงรมิดา  มีศรี
3. เด็กหญิงสายใจ  กองสุข
 
1. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
2. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายกนกพล  ขันหัวโทน
2. เด็กชายจักรชัย  จอดพิมาย
3. เด็กชายปวริศ  แก้วอินทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงเมธินี  ชายเนตร
 
1. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุกฤต  เปี่ยมผล
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวัฒน์  น้อยทอง
2. เด็กหญิงแอนนี่  โสวรส
 
1. นางพิมล  หอมสุวรรณ
2. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หรั่งหางโหง
2. เด็กชายธวัชชัย  พรรัมย์
3. เด็กชายสรศักดิ์  มีอยู่สามเสน
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางพิมล  หอมสุวรรณ