สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 33 1. เด็กชายสัญชัย  ไหนสุวรรณ
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสมปอง  วงศ์น้อย
2. เด็กชายสิทธิพล  อารมย์สุขโข
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขเจริญ
 
1. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
2. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายวีรภัทร  ล้วนเกษม
2. เด็กชายศุภากร  รสกลื่น
 
1. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
2. นางวิภา  โตอรุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  อัครพัฒน์
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.75 เงิน 29 1. เด็กหญิงอรอุมา  รักชาติ
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภัสสร  มานะโพน
2. เด็กชายอัสฎางค์  ปานทอง
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
2. นางสถิต  ลาไม้
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนกพร  ผลเจริญ
2. เด็กชายกษมา  เชื้ออยู่นาน
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
2. นางสถิต  ลาไม้
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มสิน
 
1. นายสถิต  ลาไม้
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กชายพงศ์ธร  มีจันทร์ทอง
2. เด็กชายวสุพล  พีระพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วิทยานราพัฒน์
 
1. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พีระพงษ์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงศุภนุช  อ่างศิลา
 
1. นางจารุวรรณ  ชะอ้อนชม
2. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน 4 1. เด็กชายภีรภัทร  พู่พวง
2. เด็กชายศักรินทร์  เพาะปลูก
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี