สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กชายเอกภาพ  สุริยประภา
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจิรกานต์  สายทอง
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงจิตรวดี  คงนอก
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภูขาว
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
2. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนองคำภา
2. เด็กชายสิทธิภาคย์  ภูมีศรี
 
1. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
2. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตา  คำม่วง
2. เด็กหญิงบุญยวีย์  ดวงดาว
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์