สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 82 1. เด็กชายณัชพล  กันหนู
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  คุ้มสิน
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายพนธกร  ปราสัยระบิน
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรณกร  ปัจฉิม
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงชยานันต์  ปลื้มสระชัย
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์ละออ
3. เด็กหญิงอริสรา  กาบบัวแดง
 
1. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
2. นางวิภา  โตอรุณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายลาภวัต  ขำเพ็ชร์
2. เด็กชายอนุศักดิ์  หนองคำภา
 
1. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
2. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายนครินทร์  เฟือนสันเทียะ
2. เด็กชายอรรถชัย  กาฬเนตร
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
2. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสมเจตน์  คงไทย
 
1. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงพรหมพร  หัสสา
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  สุขทายุพารัตน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุจี  พงศ์ภาสวัชร
 
1. นางสถิต  ลาไม้
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขทรัพย์ศรี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมพิกุล
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยุพา  โอลา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คิดหาการ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ผาอินดี
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงตวงพร  ประทุม
2. เด็กชายอนุชิต  บุญประชม
3. เด็กชายอัมรินทร์  วงษ์สาริกา
 
1. นางจารุวรรณ  ชะอ้อนชม
2. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสมเกียรติ  กองสุข
 
1. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี