สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 33 1. เด็กชายสัญชัย  ไหนสุวรรณ
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 82 1. เด็กชายณัชพล  กันหนู
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กชายเอกภาพ  สุริยประภา
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงนิภาพร  อารักษ์สัมพันธ์
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจิรกานต์  สายทอง
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงจิตรวดี  คงนอก
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภูขาว
 
1. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
2. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  คุ้มสิน
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายพนธกร  ปราสัยระบิน
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรณกร  ปัจฉิม
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงชยานันต์  ปลื้มสระชัย
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์ละออ
3. เด็กหญิงอริสรา  กาบบัวแดง
 
1. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
2. นางวิภา  โตอรุณ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสมปอง  วงศ์น้อย
2. เด็กชายสิทธิพล  อารมย์สุขโข
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขเจริญ
 
1. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
2. นางสมนึก  ทวีผลประเสริฐ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายวีรภัทร  ล้วนเกษม
2. เด็กชายศุภากร  รสกลื่น
 
1. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
2. นางวิภา  โตอรุณ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายลาภวัต  ขำเพ็ชร์
2. เด็กชายอนุศักดิ์  หนองคำภา
 
1. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
2. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนองคำภา
2. เด็กชายสิทธิภาคย์  ภูมีศรี
 
1. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
2. นางรัชนีวรรณ  แก้วสมสิน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  อัครพัฒน์
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.75 เงิน 29 1. เด็กหญิงอรอุมา  รักชาติ
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภัสสร  มานะโพน
2. เด็กชายอัสฎางค์  ปานทอง
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
2. นางสถิต  ลาไม้
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนกพร  ผลเจริญ
2. เด็กชายกษมา  เชื้ออยู่นาน
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
2. นางสถิต  ลาไม้
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายนครินทร์  เฟือนสันเทียะ
2. เด็กชายอรรถชัย  กาฬเนตร
 
1. นางมัลลิกา  บุญเขตร
2. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสมเจตน์  คงไทย
 
1. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตยา  พวนขุนทด
2. เด็กหญิงเนตรดารา  หมื่นศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  เสาศิริ
2. เด็กหญิงนันทนา  ศิลปสาย
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิลีน่า  โดบิง
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  สุขทายุพารัตน์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มสิน
 
1. นายสถิต  ลาไม้
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงพรหมพร  หัสสา
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  สุขทายุพารัตน์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุจี  พงศ์ภาสวัชร
 
1. นางสถิต  ลาไม้
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายชยพัทธ์  ปลื้มสระชัย
2. เด็กชายณัฐกมล  พูนผล
3. เด็กชายธนโชติ  สังข์เพ็ง
4. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โสภี
5. เด็กหญิงสุภัทรชา  วงศ์ทอง
6. เด็กหญิงแพรพลอย  นพพวง
 
1. นางสถิต  ลาไม้
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
3. นางวิภา  โตอรุณ
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กชายพงศ์ธร  มีจันทร์ทอง
2. เด็กชายวสุพล  พีระพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงเจริญ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพาะปลูก
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขทรัพย์ศรี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมพิกุล
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตา  คำม่วง
2. เด็กหญิงบุญยวีย์  ดวงดาว
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางวรกานต์  คัชมาตย์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  พรน้อย
2. เด็กหญิงปณาลี  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายวายุ  เข็มขาว
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยุพา  โอลา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คิดหาการ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ผาอินดี
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงรมิดา  มีศรี
3. เด็กหญิงสายใจ  กองสุข
 
1. นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต์
2. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายกนกพล  ขันหัวโทน
2. เด็กชายจักรชัย  จอดพิมาย
3. เด็กชายปวริศ  แก้วอินทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นายเจริญศักดิ์  ทวีผลประเสริฐ
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วิทยานราพัฒน์
 
1. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงตวงพร  ประทุม
2. เด็กชายอนุชิต  บุญประชม
3. เด็กชายอัมรินทร์  วงษ์สาริกา
 
1. นางจารุวรรณ  ชะอ้อนชม
2. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พีระพงษ์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงศุภนุช  อ่างศิลา
 
1. นางจารุวรรณ  ชะอ้อนชม
2. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
39 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงเมธินี  ชายเนตร
 
1. นางถนอม  จันทร์ศรี
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุกฤต  เปี่ยมผล
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
41 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวัฒน์  น้อยทอง
2. เด็กหญิงแอนนี่  โสวรส
 
1. นางพิมล  หอมสุวรรณ
2. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสมเกียรติ  กองสุข
 
1. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน 4 1. เด็กชายภีรภัทร  พู่พวง
2. เด็กชายศักรินทร์  เพาะปลูก
 
1. นางสุกัญญา  บางจั่น
2. นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หรั่งหางโหง
2. เด็กชายธวัชชัย  พรรัมย์
3. เด็กชายสรศักดิ์  มีอยู่สามเสน
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางพิมล  หอมสุวรรณ