สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.75 เงิน 23 1. เด็กหญิงมนต์ฐิตา  อาระหัง
 
1. นางสาววชิรพร  นุ้ยจุ้ย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงดลฤดี  กีทีประกูล
2. เด็กชายเจษฎากร  เจริญสุข
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
2. นายปัญญาวัฒน์  หลักคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายปฎิภาณ  เชียงใต้
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนวุฒิ  บุญสมทบ
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงชลิดา  ชนะอุดม
2. เด็กชายสหรัฐ  เชียงใต้
 
1. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
2. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพียร  วัฒนธำรงค์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กาฬเนตร
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรเพียร  วัฒนธำรงค์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กาฬเนตร
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรดา  ผาปะคำ
2. เด็กชายเอกดนัย  อุทานวรพจน์
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นายนัฐพล  บำรุงรส
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัสดา  ศิลา
2. เด็กหญิงวิภาวี  เทศเทียน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาพ
 
1. นางกัญญา  ชูฤทธิ์