สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฝังนิล
 
1. นายชุมพร  ป้อมสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาพ
 
1. นางสาวสุชาดา  อาจวิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมรอบ
 
1. นายชุมพร  ป้อมสันเทียะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญหล่อ
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤตเมธ  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธารริน  ทองเมือง
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชากร  เยรัมย์
2. เด็กชายนวพล  อิ่มกำนัน
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นายนัฐพล  บำรุงรส
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงพรณัฐชา  เจริญสุข
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาววราภรณ์  อุตมะ