สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฝังนิล
 
1. นายชุมพร  ป้อมสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาพ
 
1. นางสาวสุชาดา  อาจวิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมรอบ
 
1. นายชุมพร  ป้อมสันเทียะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ชินรัมย์
 
1. นางอรชร  สิงห์ทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงศธร  หนองเทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัทมาภรณ์  ศรีสุระ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
 
1. นางอรชร  สิงห์ทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอริสรา  ดวงอาจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุระ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.75 เงิน 23 1. เด็กหญิงมนต์ฐิตา  อาระหัง
 
1. นางสาววชิรพร  นุ้ยจุ้ย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.37 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวิตา  เหลือล้น
 
1. นางสาววชิรพร  นุ้ยจุ้ย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงดลฤดี  กีทีประกูล
2. เด็กชายเจษฎากร  เจริญสุข
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
2. นายปัญญาวัฒน์  หลักคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผลประเสริฐ์
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายปฎิภาณ  เชียงใต้
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญหล่อ
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  เฉื่อยกลั่น
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายอนันต์  ปิ่นมณี
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ผิวผ่องศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สามสังข์
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนวุฒิ  บุญสมทบ
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เนียมพิมาย
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฤทธิ์ปู่
2. เด็กหญิงณัฐมน  มวกขุนทด
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสัจ
 
1. นายพิบูลย์  วีรเดชะ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายภูมิธศิลป์  เคนแสนโคตร
2. เด็กชายศิวดิศ  เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวพัชรี  บุญธรรม
2. นางสาวสุชาดา  อาจวิชัย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนบูรณ์  วิชัย
2. เด็กชายวิทวัส  แซ่เอีย
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขมหา
2. เด็กชายพงศธร  หนองเทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุระ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนกร  เอ็งสุวรรณ
2. เด็กชายพัทธดนย์  จันทร์เทียน
 
1. นางอรชร  สิงห์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุระ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุทานวรพจน์
2. เด็กชายวาฤทธิ์  วงศ์คำภู
 
1. นางสาวสุชาดา  อาจวิชัย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวงศธร  กองแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุระ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชนาธิป  พรมบุญชู
 
1. นางอรชร  สิงห์ทอง
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤตเมธ  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธารริน  ทองเมือง
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงชลิดา  ชนะอุดม
2. เด็กชายสหรัฐ  เชียงใต้
 
1. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
2. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพียร  วัฒนธำรงค์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กาฬเนตร
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
 
30 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรเพียร  วัฒนธำรงค์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กาฬเนตร
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชากร  เยรัมย์
2. เด็กชายนวพล  อิ่มกำนัน
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นายนัฐพล  บำรุงรส
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงพรณัฐชา  เจริญสุข
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาววราภรณ์  อุตมะ
 
33 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรดา  ผาปะคำ
2. เด็กชายเอกดนัย  อุทานวรพจน์
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นายนัฐพล  บำรุงรส
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โกเมศ
2. เด็กหญิงขวัญใจ  จูมจันทร์
 
1. นายนัฐพล  บำรุงรส
2. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัสดา  ศิลา
2. เด็กหญิงวิภาวี  เทศเทียน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาพ
 
1. นางกัญญา  ชูฤทธิ์