สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงลดามาศ  โลมะบัน
 
1. นางสาวสุนันท์  เทียนยิ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  มูลสันเทียะ
 
1. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูตารัตน์
 
1. นางพิมพ์ใจ  ใจอ่อนน้อม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายนิวัฒน์  เหลื่อมศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปรัชญา  ไท่กลาง
 
1. นางสาวสุนันท์  เทียนยิ้ม
2. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กชายฐปนัท  เปี่ยมทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ประมูลเรือง