สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 61 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันณะรงค์
 
1. นางพิมพ์ใจ  ใจอ่อนน้อม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ทุมทอง
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายพงศ์เทพ  อำพันธ์เสน
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษกร  หลำบางช้าง
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงนวลปรียา  พันธมาศ
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพงศธร  แก้วเกลียว
2. เด็กชายเขตต์อรัญ  บุญมี
 
1. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
2. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายวรรษธรณ์  อ่อนพุทธา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  กาจณรงค์
 
1. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
2. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง