สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงลดามาศ  โลมะบัน
 
1. นางสาวสุนันท์  เทียนยิ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 61 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันณะรงค์
 
1. นางพิมพ์ใจ  ใจอ่อนน้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  มูลสันเทียะ
 
1. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูตารัตน์
 
1. นางพิมพ์ใจ  ใจอ่อนน้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวรากร  ตันตุลา
 
1. นางสาวสุนันท์  เทียนยิ้ม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ทุมทอง
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายพงศ์เทพ  อำพันธ์เสน
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษกร  หลำบางช้าง
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงนวลปรียา  พันธมาศ
 
1. นางสาวพัชราพรณ์  จิ๋วซ่าน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพงศธร  แก้วเกลียว
2. เด็กชายเขตต์อรัญ  บุญมี
 
1. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
2. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายนิวัฒน์  เหลื่อมศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปรัชญา  ไท่กลาง
 
1. นางสาวสุนันท์  เทียนยิ้ม
2. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพิชชา  บัญญัติ
 
1. นางณัฎฐญา  ศรีวราลักษณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สิทธิเสน
2. เด็กชายยศพร  ลูกสีดา
3. เด็กชายอรรถกร  ศรีโบราณ
 
1. นางณัฎฐญา  ศรีวราลักษณ์
2. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์เทพ  อำพันเสน
2. เด็กหญิงพัชรีพร  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยดอก
 
1. นางณัฎฐญา  ศรีวราลักษณ์
2. นางสาวมัทนียา  อารมณ์สาวะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งบุญ
 
1. นางสาวมัทนียา  อารมณ์สาวะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 29 1. เด็กหญิงสโรชา  มีสุข
 
1. นางสาวมัทนียา  อารมณ์สาวะ
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายวรรษธรณ์  อ่อนพุทธา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  กาจณรงค์
 
1. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
2. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีมา
2. เด็กหญิงจิรภัทร  อริยะเครือ
3. เด็กชายศิวฤทธิ์  ทองมาก
 
1. นายสุชาติ  เปี่ยมทอง
2. นางพัชราวรรณ์  บุญอ่อน
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กชายฐปนัท  เปี่ยมทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ประมูลเรือง
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  เปี่ยมทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตเฉลียว
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นามสพร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ประมูลเรือง
2. นางภรภัทร  จันทรเสน
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ยิ่งรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศุภัทธา  นาคะ
3. เด็กหญิงอาริสา  ภูหลวง
 
1. นางภรภัทร  จันทรเสน
2. นางจุฑาทิพย์  ประมูลเรือง
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนัสถา  โลมะบัน
 
1. นางภรภัทร  จันทรเสน