สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงแป้ง  เพียสักขวา
 
1. นางสาววันวิสา   อุ่นขจร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.75 เงิน 23 1. เด็กหญิงพรไพลิน  หวานอารมย์
 
1. นางสาววันวิสา   อุ่นขจร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ฆารเจริญ
2. เด็กหญิงอรรถวดี  ประดิษฐ์สาร
 
1. นางสาวอุษณีย์   พรหมสวัสดิ์