สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ช่วยนางเดียว
 
1. นางรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา  บัวระภา
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุทธิ
 
1. นางสาวจันทร์แสง  ว่องไว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชามล  ศรีโวหะ
 
1. นางสาววัลลภา   ผิวอ่อน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวนิดา  ขินานา
 
1. นางสาววัลลภา   ผิวอ่อน
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงณิชามล  ศรีโวหะ
2. เด็กชายนนทวัช  ฉ่ำเสนา
 
1. นางสาวอุษณีย์   พรหมสวัสดิ์