สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสุรางคนางค์  ลาภาพันธ์
 
1. นายรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ช่วยนางเดียว
 
1. นางรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงแป้ง  เพียสักขวา
 
1. นางรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ถินกระโทก
 
1. นางรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุวรรณี  คะกะเนปะ
 
1. นางรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภาชินี  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอัยลดา  บุญคำ
 
1. นางรวีพลอย  รุ่งคล้ายอ้น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา  บัวระภา
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุทธิ
 
1. นางสาวจันทร์แสง  ว่องไว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงแป้ง  เพียสักขวา
 
1. นางสาววันวิสา   อุ่นขจร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.75 เงิน 23 1. เด็กหญิงพรไพลิน  หวานอารมย์
 
1. นางสาววันวิสา   อุ่นขจร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายเอกราช  กาพล
 
1. นางสาววัลลภา   ผิวอ่อน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชามล  ศรีโวหะ
 
1. นางสาววัลลภา   ผิวอ่อน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวนิดา  ขินานา
 
1. นางสาววัลลภา   ผิวอ่อน
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงณิชามล  ศรีโวหะ
2. เด็กชายนนทวัช  ฉ่ำเสนา
 
1. นางสาวอุษณีย์   พรหมสวัสดิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ฆารเจริญ
2. เด็กหญิงอรรถวดี  ประดิษฐ์สาร
 
1. นางสาวอุษณีย์   พรหมสวัสดิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อุทุมพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วย้อม
 
1. นางสาวอุษณีย์    พรหมสวัสดิ์