สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิธร  พันลำ
2. เด็กหญิงเชาว์ฤดี  ช่วยมิ่ง
 
1. นางวรดา  อ่อนละออ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  ยอดอาจ
 
1. นางพัชรกันย์  โกศลกิจจา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายชูศักดิ์  วันสา
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นอยู่
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เสมอจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงวนาลี  กรุตบาง
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นางวรดา  อ่อนละออ