สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วยบุญมี
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. นางสาวกนกกาญจน์  ลีทัพไทย
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤมล  นักลำ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุฒ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนเจริญ
3. เด็กหญิงศตรัศมี  ศิลป์ศร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พงษ์ขยัน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ศิลาพัชรนันท์
2. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายพิชิตชล  คำพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมิสุข
 
1. นายราเชนทร์  ศรีชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาตารี  รัตนนิสสัย
2. เด็กชายวิษณุ  หนุมชินวงษ์
 
1. นายราเชนทร์  ศรีชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงชญานี  วงษ์ถาวร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์อนัน
 
1. นางวรดา  อ่อนละออ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวิศา  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสัตยา  วาดวงศรี
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชลวัฒนาคิน
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี