สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทองไทย
 
1. นายสิรภัทร  อยู่ปุย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุนันทา  คำม่วง
 
1. นางเปี่ยมรัตน์  วงศ์โสภณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คงสมบัติ
 
1. นายสิรภัทร  อยู่ปุย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุธามาศ  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  รัตนนิสสัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมโภคาประดิษฐ์
 
1. นางสมหวัง  เอื้อสมสกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บาลี
2. เด็กชายสุรพล  หอมเหมือน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ศิลาพัชรนันท์
2. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงลีน่า  วอสเบียน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิรุชา  บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว