สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริศตรา  พันลำ
 
1. นางอารี  มนต์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วยบุญมี
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชชอร  วงษ์ถาวร
 
1. นางอารี  มนต์วิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. นางสาวกนกกาญจน์  ลีทัพไทย
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณพร  ฉิมบิน
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤมล  นักลำ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายบวรศักดิ์  ธัญญะผล
 
1. นางเปี่ยมรัตน์  วงศ์โสภณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทองไทย
 
1. นายสิรภัทร  อยู่ปุย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุนันทา  คำม่วง
 
1. นางเปี่ยมรัตน์  วงศ์โสภณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คงสมบัติ
 
1. นายสิรภัทร  อยู่ปุย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุธามาศ  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  รัตนนิสสัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมโภคาประดิษฐ์
 
1. นางสมหวัง  เอื้อสมสกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุฒ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนเจริญ
3. เด็กหญิงศตรัศมี  ศิลป์ศร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พงษ์ขยัน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ศิลาพัชรนันท์
2. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บาลี
2. เด็กชายสุรพล  หอมเหมือน
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ศิลาพัชรนันท์
2. นางโชติกา  พลเยี่ยม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายพิชิตชล  คำพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมิสุข
 
1. นายราเชนทร์  ศรีชัย
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาตารี  รัตนนิสสัย
2. เด็กชายวิษณุ  หนุมชินวงษ์
 
1. นายราเชนทร์  ศรีชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเชาว์ฤดี  ช่วยมิ่ง
 
1. นางวรดา  อ่อนละออ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงชญานี  วงษ์ถาวร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์อนัน
 
1. นางวรดา  อ่อนละออ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิธร  พันลำ
2. เด็กหญิงเชาว์ฤดี  ช่วยมิ่ง
 
1. นางวรดา  อ่อนละออ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  ยอดอาจ
 
1. นางพัชรกันย์  โกศลกิจจา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสนอกลาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงลีน่า  วอสเบียน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิรุชา  บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวิศา  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุภโชค  มณฑา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่โค้ว
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัชกร  วงษ์ถาวร
2. เด็กชายบวรศักดิ์  ธัญญะผล
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายชูศักดิ์  วันสา
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสัตยา  วาดวงศรี
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชลวัฒนาคิน
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นอยู่
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เสมอจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงวนาลี  กรุตบาง
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นางวรดา  อ่อนละออ
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 49 1. เด็กชายธัญวุฒิ  โฮมราช
2. เด็กชายรัฐพงษ์  คงเมฆ
3. เด็กชายศักดิ์ขรินทร์  วรรณสมพร
 
1. นางสาวสำอางค์  เชิดชูชัย
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงธิติกานต์  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  แก้วโสภา
3. เด็กชายภานุพงษ์  สวาสดี
 
1. นางธาดารัตน์  สมณะ