สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนสุระทุม
 
1. นางโสภา  จันทร์เทศ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนัฐพร  มาตสอาด
2. เด็กชายวัชรพล  ฟ้าอรุณ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
2. นางสาวอุทัย  รอดหริ่ง
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะจันทร์
2. เด็กชายภัทรดนัย  เหมขจิต
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
2. นางสาวณิชมล  แน่นหนา