สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงเกวลิน  น้อยสิน
 
1. นางโสภา  จันทร์เทศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงวนัชพร  ลอยขุนทด
2. เด็กหญิงวาสนา  เถาะพูน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาปะ
 
1. นางณัฐครองขวัญ  วงษ์เพ็ชร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสโรชา  เสนา
 
1. นางณัฐครองขวัญ  วงษ์เพ็ชร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคาโจ
 
1. นางสาวณิชมล  แน่นหนา