สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงเกวลิน  น้อยสิน
 
1. นางโสภา  จันทร์เทศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนสุระทุม
 
1. นางโสภา  จันทร์เทศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงวนัชพร  ลอยขุนทด
2. เด็กหญิงวาสนา  เถาะพูน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาปะ
 
1. นางณัฐครองขวัญ  วงษ์เพ็ชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงตรีธิดา  อ่อนหล้า
2. เด็กชายอิศวะ  วรรณมาลี
 
1. นางบุษบา  หมีทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์เรือง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ดีโอด
 
1. นางบุษบา  หมีทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนัฐพร  มาตสอาด
2. เด็กชายวัชรพล  ฟ้าอรุณ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
2. นางสาวอุทัย  รอดหริ่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสโรชา  เสนา
 
1. นางณัฐครองขวัญ  วงษ์เพ็ชร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคาโจ
 
1. นางสาวณิชมล  แน่นหนา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะจันทร์
2. เด็กชายภัทรดนัย  เหมขจิต
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
2. นางสาวณิชมล  แน่นหนา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ติฐานะ
2. เด็กหญิงนัทธิดา  สุนหนองนก
3. เด็กหญิงสำลี  ส้อย
 
1. นางวนิดา  ศรีจันทร์
2. นางสุชาดา   พุทธโชติ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ้มช้าง
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ชวลันทรงสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัญชนา  เพ็งใส
 
1. นางพิริยา  แผลงเดช
2. นางณัฐครองขวัญ  วงษ์เพ็ชร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วลี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  วรจรานนท์
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ปินะเต
 
1. นางสาวณิชมล  แน่นหนา
2. นางพิริยา  แผลงเดช
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สังน้อย
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แดงทำดี
3. เด็กหญิงสโรชา  หมื่นแสน
 
1. นางจิตใส  อยู่สุขี
2. นางเพ็ญนภา  ใครอุบล