สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิชรดา  สว่างกุล
 
1. นางละเอียด  หนูทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุนธิดา  สุขสถิตย์
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  ดวงมุสิก
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชูสวัสดิ์
 
1. นางสุลาวรรณ  คงถาวร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทรโคราช
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรศิรินภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  บัวต๋า
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โชครัมย์
5. เด็กหญิงวิสสุตา  จิตรมั่น
 
1. นางชำเรียง  เปรมจิตต์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยเกลี้ยง
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุสาลี
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญา  ปรีเอี่ยม
2. เด็กชายชาญณรงค์  ขจรฤทธิ์
3. เด็กชายธราดล  เทียนศิริ
4. เด็กหญิงนิภาดา  นพศรี
5. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
6. เด็กหญิงวษิมน  ตรีนุสรณ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองใบ
8. เด็กชายสหรัฐ  เต่ยเลี้ยง
 
1. นางสาวมธุรดา  เจ้าทรัพย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วหนองตอ
2. เด็กชายปริญญา  ดางาม
3. เด็กชายภูริน  องอาจ
4. เด็กชายฤกษ์ชัย  หลอมประโคน
5. เด็กชายวรัญเดช  เบญคาร
6. เด็กชายวิทยา  วงษาเคน
 
1. นายสำราญ  พรหมประเสริฐ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรดา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชมชาติ
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ธาตุมี
 
1. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำข้าว  คำอ่อน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทัพจีน
 
1. นางวนิดา  ขาวสุทธิ
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐมนี   สาลีผล
2. เด็กชายจักริน  อินทะศรี
 
1. นางสาวสุกานดา   ไชยโชติ
2. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัมรินทร์  นุชพงษ์
 
1. นางสาวสกุณา  ลักษณะสุต
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์   วงศ์อารีย์
 
1. นางสาววนิดา  จินดามาตย์