สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มแสง
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภธิดา  ทอนมาตร
 
1. นางละเอียด  หนูทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีบุตร
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงวาสนา  กำเลิศสิงห์
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภูมินัทธี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พนาวัน
3. เด็กหญิงพรจรัส  ขำค้า
4. เด็กหญิงสโรชา  เอนกรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  ประสพเหมาะ
 
1. นางสาวปาลิดา  ชั่งเหลือ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัศรา  คำละ
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ช้างชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคินชาติ
 
1. นางวนิดา  ขาวสุทธิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายเขมทัต  ด้วงโคตะ
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายชัชวาลย์  พะรานชัย
2. เด็กชายภาณุพงค์  คำละ
3. เด็กชายอัษฎา  สุดสังข์
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงอธิชา  พรมสอน
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิดา  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำโท๊ะ
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตตินันท์   นิลวิเวก
2. เด็กชายฐิติพงศ์   คงมั่น
3. เด็กชายธีรพงษ์  อู๋สูงเนิน
4. เด็กชายนครินทร์   แพงสีพา
5. เด็กชายภัทรพล   นันทะรัตน์
6. เด็กชายรัตนภูมิ  สุวรรณเชษฐ์
 
1. นายชาญจักกริช   บุ้งทอง
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ผะเดิมดี
 
1. นางนัยนา   ศรีสังวาลย์
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงไพลิน  นันธานี
 
1. นางภาวิณี   จารุกาญจน์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกช  เกิดบัว
 
1. นางจรินทร์  พรหมประเสริฐ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมณฑล  เรืองรักษา
2. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพา
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวดารณี  ศรีใส