สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กชายเดชาธร  ชินภักดี
 
1. นางละเอียด  หนูทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์มุง
2. เด็กชายธนพร  พืชพันธา
 
1. นางพรพรรณ  ศรีสมบัติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปาณิศา  พันธ์จันดี
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เทพรักษ์
3. เด็กหญิงภัทจิรา  สิงห์ดำ
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทร์ภิรมย์
5. เด็กหญิงวิไลพร  หินเหล็ก
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกนกพร  สาเทียน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปรุงใจ
 
1. นายชาญจักกริช  บุ้งทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แย้มภู
2. เด็กหญิงสายทิพย์  วิทยางกูร
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอริสรา  จาตุรงค์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จางจิต
2. เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ราชสูงเนิน
2. เด็กหญิงเทวิกา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นายกฤตยศ  มณีแสง
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กชายธนพัฒน์  พากเพียร
2. เด็กชายสมบูรณ์  บับภาร
 
1. นายกฤตยศ  มณีแสง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 48 1. เด็กชายณัชพล  ดางาม
2. เด็กชายเอกรัตน์  สมมาสมดี
3. เด็กชายแทนคุณ  เข็มนาค
 
1. นางภาวิณี   จารุกาญจน์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงทักษอร  ดางาม
2. เด็กหญิงเพียงจันทร์  เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แก่นใส
 
1. นางภาวิณี   จารุกาญจน์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   รณเรืองฤทธิ์
2. เด็กชายรุจิกร  พาชาลี
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวขวัญใจ  ประพงษ์