สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุวรรณา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงอรัญญา  แดงเฉย
 
1. นางชุรีพร  ชลิตพิรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชู้กระโทก
 
1. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายสุธิพงษ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางชุรีพร  ชลิตพิรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงธนิษฐา  แย้มสุข
2. เด็กชายนิติธร  บุญเชิด
3. เด็กหญิงนิพัทธนา  พนาวัน
 
1. นางสุลาวรรณ  คงถาวร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีศิลป์
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายปณวัช  พนาวัน
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงลลนา  รวมทรัพย์
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรเมธ  สอาดรัตน์
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย