สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กชายเดชาธร  ชินภักดี
 
1. นางละเอียด  หนูทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มแสง
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภธิดา  ทอนมาตร
 
1. นางละเอียด  หนูทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีบุตร
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิชรดา  สว่างกุล
 
1. นางละเอียด  หนูทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงวาสนา  กำเลิศสิงห์
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุวรรณา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงอรัญญา  แดงเฉย
 
1. นางชุรีพร  ชลิตพิรัตน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชู้กระโทก
 
1. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายสุธิพงษ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางชุรีพร  ชลิตพิรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงธนิษฐา  แย้มสุข
2. เด็กชายนิติธร  บุญเชิด
3. เด็กหญิงนิพัทธนา  พนาวัน
 
1. นางสุลาวรรณ  คงถาวร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุนธิดา  สุขสถิตย์
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  ดวงมุสิก
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชูสวัสดิ์
 
1. นางสุลาวรรณ  คงถาวร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์มุง
2. เด็กชายธนพร  พืชพันธา
 
1. นางพรพรรณ  ศรีสมบัติ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปาณิศา  พันธ์จันดี
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เทพรักษ์
3. เด็กหญิงภัทจิรา  สิงห์ดำ
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทร์ภิรมย์
5. เด็กหญิงวิไลพร  หินเหล็ก
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทรโคราช
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรศิรินภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  บัวต๋า
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โชครัมย์
5. เด็กหญิงวิสสุตา  จิตรมั่น
 
1. นางชำเรียง  เปรมจิตต์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภูมินัทธี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พนาวัน
3. เด็กหญิงพรจรัส  ขำค้า
4. เด็กหญิงสโรชา  เอนกรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  ประสพเหมาะ
 
1. นางสาวปาลิดา  ชั่งเหลือ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยเกลี้ยง
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัศรา  คำละ
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตต์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ช้างชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคินชาติ
 
1. นางวนิดา  ขาวสุทธิ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกนกพร  สาเทียน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปรุงใจ
 
1. นายชาญจักกริช  บุ้งทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายเขมทัต  ด้วงโคตะ
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีศิลป์
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แย้มภู
2. เด็กหญิงสายทิพย์  วิทยางกูร
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายชัชวาลย์  พะรานชัย
2. เด็กชายภาณุพงค์  คำละ
3. เด็กชายอัษฎา  สุดสังข์
 
1. นางวลัยวรร  อินทสุภา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงอธิชา  พรมสอน
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิดา  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุสาลี
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอริสรา  จาตุรงค์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญา  ปรีเอี่ยม
2. เด็กชายชาญณรงค์  ขจรฤทธิ์
3. เด็กชายธราดล  เทียนศิริ
4. เด็กหญิงนิภาดา  นพศรี
5. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
6. เด็กหญิงวษิมน  ตรีนุสรณ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองใบ
8. เด็กชายสหรัฐ  เต่ยเลี้ยง
 
1. นางสาวมธุรดา  เจ้าทรัพย์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำโท๊ะ
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายปณวัช  พนาวัน
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงลลนา  รวมทรัพย์
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จางจิต
2. เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวสายยุทธ์  พงษ์เสดา
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วหนองตอ
2. เด็กชายปริญญา  ดางาม
3. เด็กชายภูริน  องอาจ
4. เด็กชายฤกษ์ชัย  หลอมประโคน
5. เด็กชายวรัญเดช  เบญคาร
6. เด็กชายวิทยา  วงษาเคน
 
1. นายสำราญ  พรหมประเสริฐ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตตินันท์   นิลวิเวก
2. เด็กชายฐิติพงศ์   คงมั่น
3. เด็กชายธีรพงษ์  อู๋สูงเนิน
4. เด็กชายนครินทร์   แพงสีพา
5. เด็กชายภัทรพล   นันทะรัตน์
6. เด็กชายรัตนภูมิ  สุวรรณเชษฐ์
 
1. นายชาญจักกริช   บุ้งทอง
 
37 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ราชสูงเนิน
2. เด็กหญิงเทวิกา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นายกฤตยศ  มณีแสง
 
38 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กชายธนพัฒน์  พากเพียร
2. เด็กชายสมบูรณ์  บับภาร
 
1. นายกฤตยศ  มณีแสง
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ผะเดิมดี
 
1. นางนัยนา   ศรีสังวาลย์
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 48 1. เด็กชายณัชพล  ดางาม
2. เด็กชายเอกรัตน์  สมมาสมดี
3. เด็กชายแทนคุณ  เข็มนาค
 
1. นางภาวิณี   จารุกาญจน์
 
41 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงทักษอร  ดางาม
2. เด็กหญิงเพียงจันทร์  เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แก่นใส
 
1. นางภาวิณี   จารุกาญจน์
 
42 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงไพลิน  นันธานี
 
1. นางภาวิณี   จารุกาญจน์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรดา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกช  เกิดบัว
 
1. นางจรินทร์  พรหมประเสริฐ
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชมชาติ
 
1. นางนุชจรินทร์  ราชสูงเนิน
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ธาตุมี
 
1. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
47 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำข้าว  คำอ่อน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทัพจีน
 
1. นางวนิดา  ขาวสุทธิ
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
48 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐมนี   สาลีผล
2. เด็กชายจักริน  อินทะศรี
 
1. นางสาวสุกานดา   ไชยโชติ
2. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรเมธ  สอาดรัตน์
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัมรินทร์  นุชพงษ์
 
1. นางสาวสกุณา  ลักษณะสุต
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์   วงศ์อารีย์
 
1. นางสาววนิดา  จินดามาตย์
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   รณเรืองฤทธิ์
2. เด็กชายรุจิกร  พาชาลี
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวขวัญใจ  ประพงษ์
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมณฑล  เรืองรักษา
2. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพา
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวดารณี  ศรีใส