สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  จันทร์เกษม
 
1. นางประนอม  ประกอบผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จินตนานนท์
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันนา  รัตพันธ์
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ควงขุนทด
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุทธินันท์
3. เด็กหญิงปฐมพร  ปะสิระเตสังข์
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สุทธิจักร
5. เด็กหญิงไอรยา  หว่านนา
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินพรม
2. เด็กชายพลกฤต  โขมพัฒน์
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  ไตรยะภูมิ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สมภักดี
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัตชญา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดาพร  พ่วงพันธ์
3. เด็กหญิงปนัชดา  ยาพุทธา
4. เด็กหญิงฝนฟ้า  บุญมาตุ่น
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ลือถ้อย
6. เด็กหญิงพิมพ์ลักขณา  นาพูล
7. เด็กหญิงศิริกุล  ดิศโยธิน
8. เด็กหญิงอรอุมา  พงษ์เอม
9. เด็กหญิงเครือมาศ  สุวรรณชาติ
10. เด็กหญิงเยาวพร  ยวดทอง
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติอร  ยุนกระโทก
 
1. นางพัฒนี  สมจิตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรภิญญา  อุบล
2. เด็กหญิงเกษิมาพร  นิลขัง
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางอภิญญา  อยู่สุข
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นันจันทึก
2. เด็กหญิงอธิชา  จรูญศรีโชติกำจร
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชัยกุล
2. เด็กหญิงจิตรลดา  สิงหธวัช
3. เด็กชายจิรกาล  สอนเพ็ง
4. เด็กหญิงจิรวดี  แคนสี
5. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงณัฐนรี  คำทาน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเทพ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประสงค์
10. เด็กชายธราธิป  สีแก้วน้ำใสย์
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทาหาร
12. เด็กหญิงธีรยา  ธัญญานนท์
13. เด็กหญิงนพประภา  ต่อมคำ
14. เด็กหญิงนภสร  นาทองหล่อ
15. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
16. เด็กชายปัทเมศย์  มุสิทธิ์มณี
17. เด็กหญิงพรไพลิน  สุขวาสุนะ
18. เด็กหญิงพัชรมัย  หลงชม
19. เด็กหญิงมนพร  คุณประชา
20. เด็กชายวรนาถ  โคสุวรรณ
21. เด็กชายวายุ  เบ็ญจะวงษ์
22. เด็กหญิงวารุณี  หารินไสล
23. เด็กชายศิริวิชญ์  หนูสะพลี
24. เด็กหญิงสวิชญา  ไร่ดี
25. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์ทอง
26. เด็กหญิงสุชานันท์  จารย์โพธิ์
27. เด็กหญิงอจลา  วัดจำนงค์
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเซ่ง
29. เด็กหญิงอานิตยา  เมินขุนทด
30. เด็กชายเกรียงไกร  ปรารถ
31. เด็กชายเดโชชัย  มิ่งสรรพางค์
32. เด็กหญิงไรวินทร์  แย้มมะลิ
 
1. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
2. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
3. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
4. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
5. นางสาวธิดารัตน์  บุุญมี
6. นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
7. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
8. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  ทองก้อนแก้ว
 
1. นางดวงใจ  อยู่สุข
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงกฤศมน  แสวงผล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กงกำปั่น
2. เด็กหญิงอรรถญาพร  บุตรอินทร์
3. เด็กหญิงอารีญา  พวงสมบัติ
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพาฝัน  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมสิงห์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพียรชัย
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ทองก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  มนทาน้อย
3. เด็กหญิงสาธินี  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิลาวัลย์  เรืองคำ
 
1. นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กชายธนกร  พาวงษ์
2. เด็กหญิงพัชรภร  สุริสาร
3. เด็กชายศุภเชฏฐ์  ชวนทิศ
 
1. นางสาวรุ้งนภาพร  มโนรัตน์
2. นางนันทิญา  ภูคำนวน
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ฟ้าห่วน
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สูงสุมาร
3. เด็กหญิงอินธิภา  รามอาษา
 
1. นางลำเพย  อุตรัศมี
2. นางสาวสุพรรณี  สำเภารอด
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เป็นมงคล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปุญญะมาตย์
2. เด็กชายธนดล  ปิยะพิสุทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวิน  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม