สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภาสินี  จงจิตน์
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนิกา  โคตรปัจจิม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุวรรณโน
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุภามูล
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ไกรยะแจ่ม
3. เด็กหญิงวรกานต์  คล่องแคล้ว
4. เด็กหญิงอริศรา  พรวาปี
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทุมมา
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงกล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงคำฮัก
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงวรีรัตน์  สิงห์เรือง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญมั่น
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงน้ำอิง  สงวนรัมย์
 
1. นางอภิญญา  อยู่สุข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยกร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจันจิรา  นาดีไพ
3. เด็กหญิงชลดา  สู่พรม
4. เด็กหญิงณัชชานันท์  กลมไธสง
5. เด็กหญิงณัฐกมล  ดีมาก
6. เด็กหญิงธนภรณ์  กฤษณะภูติ
7. เด็กหญิงประกายดาว  เถื่อนนารี
8. เด็กหญิงพรรณษา  พวงพันธ์
9. เด็กหญิงพัชรพร  อังฉกรรณ์
10. เด็กหญิงพิชญา  ต๊ะขัน
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทร์แดง
12. เด็กหญิงวรัญญา  กล้าหาญ
13. เด็กหญิงอภิญญา  บุญทน
14. เด็กหญิงอภิสรา  พลไชมาตย์
15. เด็กหญิงอรุโณทัย  ไวมือ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
2. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
3. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
4. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อตาแสง
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วารินทร์
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราพร  อักษรกิ่ง
 
1. นางสาวพัฒนี  สมจิตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายกรกฎ  เลิศมงคล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิมา
3. เด็กชายธีรภัทร์  ผลจันทร์
 
1. นางพัฒนี  สมจิตร
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อ่อนประทุม
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กชายเอกรินทร์  นามแสง
 
1. นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรไท  พุทธา
 
1. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภนัฐ  เชื้อต่าย
2. เด็กชายสามารถ  บุญแก้ว
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พันธุ์ชิน
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสี
2. เด็กชายวัชรพงศ์  มีศรี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พระรายเนาว์
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
2. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม