สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงสุมลธา  ละออศรี
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่แท้กูล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมาริสา  สเคจ์บาลโลวา
2. เด็กหญิงยุพา  ผาสุข
3. เด็กหญิงศิลารัตน์  จันทชารี
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
2. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายพัสกร  ยวดทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไฟแก้ว
 
1. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายกฤษณ์กนก  ทองรุด
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พรวาปี
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  เกษมสุข
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปาลิตา  กิติไพรวัลย์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุญมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  สุขศรี
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
2. นางสาวธิดารัตน์  บุุญมี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรกมล  บุบผาชื่น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นาหนองค้า
3. เด็กชายไกรภพ  ทิพฤาตรี
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
2. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ประทุมวัน
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ใจเมธา
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  หนูสะพลี
 
1. นางดวงใจ  อยู่สุข
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุอ่อน
2. เด็กชายศิรวิชญ์  มงคลสิน
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
2. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม