สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายภัทรพล  แพทย์ผล
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงวรรณษา  เจริญไพศาลสมบัติ
 
1. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชาญวนิช  ปรังแดง
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายณรัช  ศิรชาญชัย
 
1. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประเสริฐปาน
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ดีมาก
2. เด็กหญิงประภัสสร  พรวาปี
3. เด็กหญิงสุภัตรา  สังข์นวม
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณฤภรณ์  โสดา
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ใจคง
3. เด็กหญิงธาลินี  คิดดี
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์เกษม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปินะ
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธรรมจักร  มาลา
2. เด็กชายรชต  พวบขุนทด
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายดนุสรณ์  สุระนิตย์
2. เด็กชายธนภัทร์  บุตรเนียร
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายศุภรากร  แสงโพธิ์
 
1. นางมีนา  สุ่มมาตย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอลงกรณ์  ลายนอก
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัทรียา  บุญมา
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกรวิชญ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพัทธคนย์  อำนัตมาตย์
2. เด็กชายเทพทัต  อำนัตมาตย์
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
2. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม