สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  จันทร์เกษม
 
1. นางประนอม  ประกอบผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภาสินี  จงจิตน์
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จินตนานนท์
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงสุมลธา  ละออศรี
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันนา  รัตพันธ์
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่แท้กูล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนิกา  โคตรปัจจิม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุวรรณโน
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายภัทรพล  แพทย์ผล
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงวรรณษา  เจริญไพศาลสมบัติ
 
1. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมาริสา  สเคจ์บาลโลวา
2. เด็กหญิงยุพา  ผาสุข
3. เด็กหญิงศิลารัตน์  จันทชารี
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
2. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชาญวนิช  ปรังแดง
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายณรัช  ศิรชาญชัย
 
1. นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประเสริฐปาน
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ดีมาก
2. เด็กหญิงประภัสสร  พรวาปี
3. เด็กหญิงสุภัตรา  สังข์นวม
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร  ลีลา
2. เด็กหญิงวิรมนต์  พลเสน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หนูภักดี
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธิเบศ  ทองรุด
2. เด็กหญิงสาวิกา  โภคา
3. เด็กหญิงอารียา  เจตราช
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณฤภรณ์  โสดา
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ใจคง
3. เด็กหญิงธาลินี  คิดดี
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์เกษม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปินะ
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธรรมจักร  มาลา
2. เด็กชายรชต  พวบขุนทด
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายดนุสรณ์  สุระนิตย์
2. เด็กชายธนภัทร์  บุตรเนียร
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุภามูล
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ไกรยะแจ่ม
3. เด็กหญิงวรกานต์  คล่องแคล้ว
4. เด็กหญิงอริศรา  พรวาปี
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทุมมา
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ควงขุนทด
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุทธินันท์
3. เด็กหญิงปฐมพร  ปะสิระเตสังข์
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สุทธิจักร
5. เด็กหญิงไอรยา  หว่านนา
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงกล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงคำฮัก
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงวรีรัตน์  สิงห์เรือง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญมั่น
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงน้ำอิง  สงวนรัมย์
 
1. นางอภิญญา  อยู่สุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินพรม
2. เด็กชายพลกฤต  โขมพัฒน์
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  ไตรยะภูมิ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สมภักดี
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัตชญา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดาพร  พ่วงพันธ์
3. เด็กหญิงปนัชดา  ยาพุทธา
4. เด็กหญิงฝนฟ้า  บุญมาตุ่น
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ลือถ้อย
6. เด็กหญิงพิมพ์ลักขณา  นาพูล
7. เด็กหญิงศิริกุล  ดิศโยธิน
8. เด็กหญิงอรอุมา  พงษ์เอม
9. เด็กหญิงเครือมาศ  สุวรรณชาติ
10. เด็กหญิงเยาวพร  ยวดทอง
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยกร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจันจิรา  นาดีไพ
3. เด็กหญิงชลดา  สู่พรม
4. เด็กหญิงณัชชานันท์  กลมไธสง
5. เด็กหญิงณัฐกมล  ดีมาก
6. เด็กหญิงธนภรณ์  กฤษณะภูติ
7. เด็กหญิงประกายดาว  เถื่อนนารี
8. เด็กหญิงพรรณษา  พวงพันธ์
9. เด็กหญิงพัชรพร  อังฉกรรณ์
10. เด็กหญิงพิชญา  ต๊ะขัน
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทร์แดง
12. เด็กหญิงวรัญญา  กล้าหาญ
13. เด็กหญิงอภิญญา  บุญทน
14. เด็กหญิงอภิสรา  พลไชมาตย์
15. เด็กหญิงอรุโณทัย  ไวมือ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
2. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
3. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
4. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายพัสกร  ยวดทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไฟแก้ว
 
1. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อตาแสง
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วารินทร์
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติอร  ยุนกระโทก
 
1. นางพัฒนี  สมจิตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราพร  อักษรกิ่ง
 
1. นางสาวพัฒนี  สมจิตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรภิญญา  อุบล
2. เด็กหญิงเกษิมาพร  นิลขัง
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางอภิญญา  อยู่สุข
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นันจันทึก
2. เด็กหญิงอธิชา  จรูญศรีโชติกำจร
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายกฤษณ์กนก  ทองรุด
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พรวาปี
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  เกษมสุข
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายกรกฎ  เลิศมงคล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิมา
3. เด็กชายธีรภัทร์  ผลจันทร์
 
1. นางพัฒนี  สมจิตร
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชัยกุล
2. เด็กหญิงจิตรลดา  สิงหธวัช
3. เด็กชายจิรกาล  สอนเพ็ง
4. เด็กหญิงจิรวดี  แคนสี
5. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงณัฐนรี  คำทาน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเทพ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประสงค์
10. เด็กชายธราธิป  สีแก้วน้ำใสย์
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทาหาร
12. เด็กหญิงธีรยา  ธัญญานนท์
13. เด็กหญิงนพประภา  ต่อมคำ
14. เด็กหญิงนภสร  นาทองหล่อ
15. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
16. เด็กชายปัทเมศย์  มุสิทธิ์มณี
17. เด็กหญิงพรไพลิน  สุขวาสุนะ
18. เด็กหญิงพัชรมัย  หลงชม
19. เด็กหญิงมนพร  คุณประชา
20. เด็กชายวรนาถ  โคสุวรรณ
21. เด็กชายวายุ  เบ็ญจะวงษ์
22. เด็กหญิงวารุณี  หารินไสล
23. เด็กชายศิริวิชญ์  หนูสะพลี
24. เด็กหญิงสวิชญา  ไร่ดี
25. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์ทอง
26. เด็กหญิงสุชานันท์  จารย์โพธิ์
27. เด็กหญิงอจลา  วัดจำนงค์
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเซ่ง
29. เด็กหญิงอานิตยา  เมินขุนทด
30. เด็กชายเกรียงไกร  ปรารถ
31. เด็กชายเดโชชัย  มิ่งสรรพางค์
32. เด็กหญิงไรวินทร์  แย้มมะลิ
 
1. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
2. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
3. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
4. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
5. นางสาวธิดารัตน์  บุุญมี
6. นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
7. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
8. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายศุภรากร  แสงโพธิ์
 
1. นางมีนา  สุ่มมาตย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อ่อนประทุม
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอลงกรณ์  ลายนอก
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัทรียา  บุญมา
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปาลิตา  กิติไพรวัลย์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกรวิชญ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุญมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  สุขศรี
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
2. นางสาวธิดารัตน์  บุุญมี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรกมล  บุบผาชื่น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นาหนองค้า
3. เด็กชายไกรภพ  ทิพฤาตรี
 
1. นางสาวเกศรา  แสนใจยา
2. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมไสย
2. เด็กชายสัจภูมิ  แกพิษ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอัสนี  วรชมพู
2. เด็กชายโชติพงศ์  เล็กตุ้ย
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกนกพร  ปลายเนิน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ธนัทโสดาพงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บุุญมี
2. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายเทวา  ภูจอมเดือน
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
 
51 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  ทองก้อนแก้ว
 
1. นางดวงใจ  อยู่สุข
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ประทุมวัน
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
 
53 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ใจเมธา
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  หนูสะพลี
 
1. นางดวงใจ  อยู่สุข
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงกฤศมน  แสวงผล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กงกำปั่น
2. เด็กหญิงอรรถญาพร  บุตรอินทร์
3. เด็กหญิงอารีญา  พวงสมบัติ
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพาฝัน  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมสิงห์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพียรชัย
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ทองก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  มนทาน้อย
3. เด็กหญิงสาธินี  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
58 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิลาวัลย์  เรืองคำ
 
1. นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
 
59 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กชายธนกร  พาวงษ์
2. เด็กหญิงพัชรภร  สุริสาร
3. เด็กชายศุภเชฏฐ์  ชวนทิศ
 
1. นางสาวรุ้งนภาพร  มโนรัตน์
2. นางนันทิญา  ภูคำนวน
 
60 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ฟ้าห่วน
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สูงสุมาร
3. เด็กหญิงอินธิภา  รามอาษา
 
1. นางลำเพย  อุตรัศมี
2. นางสาวสุพรรณี  สำเภารอด
 
61 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กชายเอกรินทร์  นามแสง
 
1. นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เป็นมงคล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
63 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพัทธคนย์  อำนัตมาตย์
2. เด็กชายเทพทัต  อำนัตมาตย์
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
2. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
64 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปุญญะมาตย์
2. เด็กชายธนดล  ปิยะพิสุทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวิน  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรไท  พุทธา
 
1. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
 
67 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภนัฐ  เชื้อต่าย
2. เด็กชายสามารถ  บุญแก้ว
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พันธุ์ชิน
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุอ่อน
2. เด็กชายศิรวิชญ์  มงคลสิน
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
2. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
69 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสี
2. เด็กชายวัชรพงศ์  มีศรี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พระรายเนาว์
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
2. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม