สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายศิวัช  พินทา
 
1. นางสุนันทา  ปะโยธิน
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุขขวัญ
3. เด็กหญิงสุทัชชา  อ่อนทองหลาง
 
1. นางสาวเนรัญชญาดา  หอมทิพย์
2. นางสาวฤณลภศ  ถวิลคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บานกลีบ
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  ประทุมแสน
 
1. นางภุมริน  อาทมาท
2. นางวีณา  ประสาทสรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  เก๋งป้อง
2. เด็กหญิงฐิติมา  กระทิงทอง
3. เด็กหญิงนฤทัย  แสงทอง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จระเข้
5. เด็กหญิงพัชราภา  จิตธรรมา
6. เด็กหญิงวิภาพร  ผิวเกลี้ยง
7. เด็กหญิงสกาวเดือน  ไซม่อน
8. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์ประโคน
9. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
10. เด็กหญิงเสาวภา  กลีบกลางดอน
 
1. นางบุษบรรณ  สิงห์โต
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  พันดอน
2. เด็กชายคันชิต  โภคสมบูรณ์
3. เด็กชายฉัตรชัย  ทั่งจันทร์
4. เด็กชายชยพล  เพ็ญสุภาภาค
5. เด็กหญิงชลทิชา  อุปตรี
6. เด็กชายธนา  แก้วศรีสด
7. เด็กชายนราวุธ  ขอจุลกลาง
8. เด็กชายปกรณ์  ขอจุลกลาง
9. เด็กชายปริญญา  กล่าวพิมาย
10. เด็กหญิงพรทิพา  วิเศษศิริ
11. เด็กชายพีรภัฒร์  หนาแน่น
12. เด็กชายภูมินทร์  แก้วพะโอะ
13. เด็กชายวัฒนชัย  ติเรือน
14. เด็กชายวิริยะ  ตบไธสง
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประทุมแสน
 
1. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
2. นายวิษณุ  รู้บุญ
3. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
4. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภรณ์  สุืบสวัสดิ์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายปกรณ์  ขอจุลกลาง
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงคิมเบอร์รี่  นนทิจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวิตรา  ทรงสาลี
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญปล้อง
 
1. นางสาวดารากรณ์  ไถวสินธุ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงธัญชนก  ถิตย์ผาด
3. เด็กหญิงอรัญญรัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
2. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณโคตร
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์สุข
 
1. นางพิมพ์สุจี  ผลประเสริฐ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  อินทุทรัพย์
2. เด็กชายศิวัช  พินทา
3. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
 
1. นางวรรณภา  บรรลุสุข
2. นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกล้า
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  คงห่อ
2. เด็กหญิงมามี่  ซาเอกิ
3. เด็กหญิงลัดดา  แก้วปลั่ง
 
1. นายวิษณุ  รู้บุญ
2. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  เก๋งป้อง
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ไซม่อน
3. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาววันทนา  คำหาญ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพงษ์  ธระเสนา
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธรณ์  นามแก้ว
2. เด็กชายเกียรติก้อง  สิงหฬ
3. เด็กชายแฮรี่  วิลสัน
 
1. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
2. นายโอภาส  ขาวเจริญ