สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยี่สุ่นเกตุ
 
1. นางรัชญา  ไชยสมบัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  หวานรอบรู้
 
1. นางปิยนุช  นุชประมูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทุทัรพย์
2. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดำรงศิลป์
 
1. นางภุมริน  อาทมาท
2. นางวีณา  ประสาทสรณ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แผนสง่า
2. เด็กหญิงชุติมา  รอดวงศ์
 
1. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
2. นายวิษณุ  รู้บุญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  หงส์ทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิต  หมื่นภักดี
3. เด็กหญิงณัชชา  เพิ่มพูน
 
1. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
2. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภัทรชา  คันธารส
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชมสวัสดิ์
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุวพร  ศรีทุนา
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ธนภาวัฒน์
 
1. นางสาวดวงกมล  ชลอ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงณฐมณ  เชื้อวงษ์
2. เด็กชายธนะพงศ์  พวงพร้อม
3. เด็กชายปฏิภาณ  มหิธร
4. เด็กหญิงปัตติการ  บุญสิริ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ละลี
6. เด็กชายสรวิศ  สงวนวงศ์
 
1. นายปวีณ  กล้ารบ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
3. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงทีน่า เอ  เบรคเลอร์
2. เด็กชายเมธวิน  สังวิจิตร
 
1. นางเพ็ญศรี  ภู่กัน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 27 1. เด็กหญิงกุลนิษธ์  กระสินธุ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โงนเนียม
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 38 1. เด็กชายวรัญชัย  ไชยนาม
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เหรา
3. เด็กชายโฆษิต  ทันสมัย
 
1. นางสมคิด  พันธ์โสภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  โงนเนียม
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงชนิศา  กำแพงทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เพ็งเมือง
3. เด็กหญิงภัทรธราภรณ์  จันยุพา
 
1. นางสมคิด  พันธ์โสภาค
2. นางวาสนา  สีหาปัญญา
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงนุตประว๊ณ์  นิ่มคล้าย
 
1. นางวาสนา  สีหาปัญญา