สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กชายสุภกิณห์  เกียงกง
 
1. นางสมศิลป์  รักอู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัชชา  เพิ่มพูน
 
1. นางรุจิรา  แสงนัยนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเสริม
 
1. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทหาร
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เกษรอินทร์
 
1. นางสาวชุติมา  สังทรัพย์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาธรณ์  นามแก้ว
2. เด็กชายเชาวรินทร์  สุวรรณศฤงคาร
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ