สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงศิิริศรีเพชร  ไม้สน
 
1. นางรัชญา  ไชยสมบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายช่วงชัย  มัครินทร์
 
1. นางวิภา  อรรถศาสตร์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายณัฐภาคย์  จูสุวรรณศิริ
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤษณบาล
2. เด็กหญิงอภัทรชา  คันธารส
 
1. นายโอภาส  ขาวเจริญ
2. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายวชิรวิทย์  มาบุตร
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงกนิตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธนัญญา  อินทุทรัพย์
3. เด็กหญิงลักขณา  คมขำ
 
1. นางวรรณภา  บรรลุสุข
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายบุษกล  นาคบุตร
2. เด็กชายศักรินทร์  สังสุดแท้
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกล้า
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงมารีย์อา  สังสินชัย
 
1. นางสาววันทนา  คำหาญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงสุรัตน์ชฎา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาววลัยกร  สีหาเสน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญจิต  หมื่นภักดี
2. เด็กชายนราวุธ  ขอจุลกลาง
3. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ยุ
2. เด็กชายภควัต  เอี่ยมโอษฐ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ภู่กัน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ