สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กชายสุภกิณห์  เกียงกง
 
1. นางสมศิลป์  รักอู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัชชา  เพิ่มพูน
 
1. นางรุจิรา  แสงนัยนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเสริม
 
1. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยี่สุ่นเกตุ
 
1. นางรัชญา  ไชยสมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงศิิริศรีเพชร  ไม้สน
 
1. นางรัชญา  ไชยสมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายศิวัช  พินทา
 
1. นางสุนันทา  ปะโยธิน
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายช่วงชัย  มัครินทร์
 
1. นางวิภา  อรรถศาสตร์ศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายณัฐภาคย์  จูสุวรรณศิริ
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุขขวัญ
3. เด็กหญิงสุทัชชา  อ่อนทองหลาง
 
1. นางสาวเนรัญชญาดา  หอมทิพย์
2. นางสาวฤณลภศ  ถวิลคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤษณบาล
2. เด็กหญิงอภัทรชา  คันธารส
 
1. นายโอภาส  ขาวเจริญ
2. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายวชิรวิทย์  มาบุตร
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงกนิตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธนัญญา  อินทุทรัพย์
3. เด็กหญิงลักขณา  คมขำ
 
1. นางวรรณภา  บรรลุสุข
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายบุษกล  นาคบุตร
2. เด็กชายศักรินทร์  สังสุดแท้
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกล้า
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  หวานรอบรู้
 
1. นางปิยนุช  นุชประมูล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บานกลีบ
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  ประทุมแสน
 
1. นางภุมริน  อาทมาท
2. นางวีณา  ประสาทสรณ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทุทัรพย์
2. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดำรงศิลป์
 
1. นางภุมริน  อาทมาท
2. นางวีณา  ประสาทสรณ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  เก๋งป้อง
2. เด็กหญิงฐิติมา  กระทิงทอง
3. เด็กหญิงนฤทัย  แสงทอง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จระเข้
5. เด็กหญิงพัชราภา  จิตธรรมา
6. เด็กหญิงวิภาพร  ผิวเกลี้ยง
7. เด็กหญิงสกาวเดือน  ไซม่อน
8. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์ประโคน
9. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
10. เด็กหญิงเสาวภา  กลีบกลางดอน
 
1. นางบุษบรรณ  สิงห์โต
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  พันดอน
2. เด็กชายคันชิต  โภคสมบูรณ์
3. เด็กชายฉัตรชัย  ทั่งจันทร์
4. เด็กชายชยพล  เพ็ญสุภาภาค
5. เด็กหญิงชลทิชา  อุปตรี
6. เด็กชายธนา  แก้วศรีสด
7. เด็กชายนราวุธ  ขอจุลกลาง
8. เด็กชายปกรณ์  ขอจุลกลาง
9. เด็กชายปริญญา  กล่าวพิมาย
10. เด็กหญิงพรทิพา  วิเศษศิริ
11. เด็กชายพีรภัฒร์  หนาแน่น
12. เด็กชายภูมินทร์  แก้วพะโอะ
13. เด็กชายวัฒนชัย  ติเรือน
14. เด็กชายวิริยะ  ตบไธสง
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประทุมแสน
 
1. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
2. นายวิษณุ  รู้บุญ
3. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
4. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แผนสง่า
2. เด็กหญิงชุติมา  รอดวงศ์
 
1. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
2. นายวิษณุ  รู้บุญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภรณ์  สุืบสวัสดิ์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายปกรณ์  ขอจุลกลาง
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงคิมเบอร์รี่  นนทิจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวิตรา  ทรงสาลี
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญปล้อง
 
1. นางสาวดารากรณ์  ไถวสินธุ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงธัญชนก  ถิตย์ผาด
3. เด็กหญิงอรัญญรัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
2. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  หงส์ทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิต  หมื่นภักดี
3. เด็กหญิงณัชชา  เพิ่มพูน
 
1. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
2. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณโคตร
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภัทรชา  คันธารส
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชมสวัสดิ์
 
1. นายประยูร  สิงห์กระโจม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุวพร  ศรีทุนา
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์สุข
 
1. นางพิมพ์สุจี  ผลประเสริฐ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทหาร
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงมารีย์อา  สังสินชัย
 
1. นางสาววันทนา  คำหาญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงสุรัตน์ชฎา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาววลัยกร  สีหาเสน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เกษรอินทร์
 
1. นางสาวชุติมา  สังทรัพย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ธนภาวัฒน์
 
1. นางสาวดวงกมล  ชลอ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงณฐมณ  เชื้อวงษ์
2. เด็กชายธนะพงศ์  พวงพร้อม
3. เด็กชายปฏิภาณ  มหิธร
4. เด็กหญิงปัตติการ  บุญสิริ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ละลี
6. เด็กชายสรวิศ  สงวนวงศ์
 
1. นายปวีณ  กล้ารบ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
3. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญจิต  หมื่นภักดี
2. เด็กชายนราวุธ  ขอจุลกลาง
3. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนพัทย์  นามดวง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  มาบุตร
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐภาคย์  จูสุวรรณศิริ
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
41 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงทีน่า เอ  เบรคเลอร์
2. เด็กชายเมธวิน  สังวิจิตร
 
1. นางเพ็ญศรี  ภู่กัน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ยุ
2. เด็กชายภควัต  เอี่ยมโอษฐ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ภู่กัน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  อินทุทรัพย์
2. เด็กชายศิวัช  พินทา
3. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
 
1. นางวรรณภา  บรรลุสุข
2. นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกล้า
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  คงห่อ
2. เด็กหญิงมามี่  ซาเอกิ
3. เด็กหญิงลัดดา  แก้วปลั่ง
 
1. นายวิษณุ  รู้บุญ
2. นายจิรภัทร  แหวนอาจ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  เก๋งป้อง
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ไซม่อน
3. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาววันทนา  คำหาญ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
46 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 27 1. เด็กหญิงกุลนิษธ์  กระสินธุ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โงนเนียม
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 38 1. เด็กชายวรัญชัย  ไชยนาม
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เหรา
3. เด็กชายโฆษิต  ทันสมัย
 
1. นางสมคิด  พันธ์โสภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  โงนเนียม
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงชนิศา  กำแพงทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เพ็งเมือง
3. เด็กหญิงภัทรธราภรณ์  จันยุพา
 
1. นางสมคิด  พันธ์โสภาค
2. นางวาสนา  สีหาปัญญา
 
49 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงนุตประว๊ณ์  นิ่มคล้าย
 
1. นางวาสนา  สีหาปัญญา
 
50 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาธรณ์  นามแก้ว
2. เด็กชายเชาวรินทร์  สุวรรณศฤงคาร
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
2. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพงษ์  ธระเสนา
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธรณ์  นามแก้ว
2. เด็กชายเกียรติก้อง  สิงหฬ
3. เด็กชายแฮรี่  วิลสัน
 
1. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
2. นายโอภาส  ขาวเจริญ