สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงมนทิรา  ดวงสุดา
 
1. นางเลี้ยม  ชาติกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถนอมรอด
3. เด็กหญิงกิตติยา  ม่วงทวี
4. เด็กหญิงฉัตรกมล  อิ่มใจ
5. เด็กหญิงชโลชา  บุญแย้ม
6. เด็กหญิงธนพร  ช่องเจริญ
7. เด็กหญิงนวรัตน์  วานิชยานนท์
8. เด็กหญิงนันทพร  แซ่เอี้ยว
9. เด็กหญิงสาธิตา  ตวยกระโทก
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไหมทอง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไหมทอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนวล
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำไร่
5. เด็กหญิงพลอยไพริน  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงภาวิณี  บุดดีคำ
8. นางสาวมนัชญา  ยืดยาว
9. นางสาวรดา  ไปล่นรินทร์
10. เด็กหญิงศิริภา  ล่ำสัน
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพรัตน์
12. เด็กหญิงศุภนิดา  บูระประทีป
13. นางสาวศุภารัตน์  แก้วบัวสา
14. นางสาวสุภัสสร  บูระประทีป
15. เด็กชายสุเมศ  ปิลอง
 
1. นางสาวบุษกร  สมัครพันธุ์
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจาภา  นรสาร
2. เด็กชายศราวุธ  ขนสันเที๊ยะ
 
1. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงพรชนก  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายภาคภูมิ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธ์
 
1. นางสาววิมล  จินดา
2. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว