สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชัชนันท์  ชัยวิเศษ
2. เด็กหญิงชุดาภา  กองษี
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินสุวรรณ์
4. เด็กหญิงภัคภิรมย์  พึ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสิรินดา  หงษ์รัตน์
 
1. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
2. นางราตรี  คงรอด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ศรีไทย
2. เด็กชายอัครชัย  ทิมเที่ยง
 
1. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน