สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เพ็งศรีโคตร
 
1. นางเลี้ยม  ชาติกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายกณิศพงษ์  เจียมใจ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิริยะเกียรติ
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายภัทรพงศ์  อัศว์วัชรพงษ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  กสิบุตร
 
1. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงนงนภัส  จบศรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สมหนองบัว
 
1. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย