สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงรุจินาภา  นรสาร
 
1. นางสมสุข  น้ำใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เจือจาน
 
1. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุขสันต์  คูณดี
 
1. นางชูศรี  ไทรราตรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดรัลพร  สุพร
2. เด็กหญิงศุภมาส  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบเนียม
4. เด็กหญิงสุวนันท์  นาวาพนม
5. เด็กหญิงเกศกนก  นาคคำ
 
1. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
2. นางสาววิมล  จินดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราพร  ขันพรมมา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินสุวรรณ์
3. เด็กหญิงปรียานุช  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปิยะพร  ขันธวิไชย
5. เด็กหญิงมัลลิกา   วงศ์สุรินทร์
 
1. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงขวัญนารี  คำรุณ
 
1. นางสาวสตรีรัตน์   สุขธวัช
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา  ทองกอน
 
1. นางสาวสตรีรัตน์   สุขธวัช