สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เพ็งศรีโคตร
 
1. นางเลี้ยม  ชาติกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงมนทิรา  ดวงสุดา
 
1. นางเลี้ยม  ชาติกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงรุจินาภา  นรสาร
 
1. นางสมสุข  น้ำใส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เจือจาน
 
1. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุขสันต์  คูณดี
 
1. นางชูศรี  ไทรราตรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เจือจาน
 
1. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตพงษ์  จันสุวรรณ
2. เด็กชายภนิษพงษ์  เจียมใจ
3. เด็กหญิงมลธิรา  ดวงสุดา
 
1. นางกัญธิมา  จำลองกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดรัลพร  สุพร
2. เด็กหญิงศุภมาส  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบเนียม
4. เด็กหญิงสุวนันท์  นาวาพนม
5. เด็กหญิงเกศกนก  นาคคำ
 
1. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
2. นางสาววิมล  จินดา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราพร  ขันพรมมา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินสุวรรณ์
3. เด็กหญิงปรียานุช  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปิยะพร  ขันธวิไชย
5. เด็กหญิงมัลลิกา   วงศ์สุรินทร์
 
1. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชัชนันท์  ชัยวิเศษ
2. เด็กหญิงชุดาภา  กองษี
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินสุวรรณ์
4. เด็กหญิงภัคภิรมย์  พึ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสิรินดา  หงษ์รัตน์
 
1. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
2. นางราตรี  คงรอด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายกณิศพงษ์  เจียมใจ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิริยะเกียรติ
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ศรีไทย
2. เด็กชายอัครชัย  ทิมเที่ยง
 
1. นางกัลยาณี   กัญญาคำ
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถนอมรอด
3. เด็กหญิงกิตติยา  ม่วงทวี
4. เด็กหญิงฉัตรกมล  อิ่มใจ
5. เด็กหญิงชโลชา  บุญแย้ม
6. เด็กหญิงธนพร  ช่องเจริญ
7. เด็กหญิงนวรัตน์  วานิชยานนท์
8. เด็กหญิงนันทพร  แซ่เอี้ยว
9. เด็กหญิงสาธิตา  ตวยกระโทก
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คชสิทธิ์
3. เด็กหญิงดรัลพร  สุพร
4. เด็กหญิงพรชนก  สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรักษา
6. เด็กหญิงพีรดา  หาญจันทร์
7. เด็กหญิงรังสิมันต์  เพียรใจ
8. เด็กหญิงวรรวิไล  พิณพิมาย
9. เด็กหญิงวันวิสา  รื่นแก้ว
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พนัสขาว
11. เด็กหญิงศุภมาส  คงสวัสดิ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบเนียม
13. เด็กหญิงสุนิสา  ดำริห์ชอบ
14. เด็กหญิงอริสรา  ใจคง
15. เด็กหญิงอัษไมพร  กาญจนจันทร์
 
1. นางสาววิมล  จินดา
2. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
3. นางสาวสตรีรัตน์  สุขธวัช
4. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไหมทอง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไหมทอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนวล
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำไร่
5. เด็กหญิงพลอยไพริน  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงภาวิณี  บุดดีคำ
8. นางสาวมนัชญา  ยืดยาว
9. นางสาวรดา  ไปล่นรินทร์
10. เด็กหญิงศิริภา  ล่ำสัน
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพรัตน์
12. เด็กหญิงศุภนิดา  บูระประทีป
13. นางสาวศุภารัตน์  แก้วบัวสา
14. นางสาวสุภัสสร  บูระประทีป
15. เด็กชายสุเมศ  ปิลอง
 
1. นางสาวบุษกร  สมัครพันธุ์
2. นางสาวนงนุช  อนุอัน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงขวัญนารี  คำรุณ
 
1. นางสาวสตรีรัตน์   สุขธวัช
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา  ทองกอน
 
1. นางสาวสตรีรัตน์   สุขธวัช
 
18 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจาภา  นรสาร
2. เด็กชายศราวุธ  ขนสันเที๊ยะ
 
1. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายภัทรพงศ์  อัศว์วัชรพงษ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  กสิบุตร
 
1. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงนงนภัส  จบศรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สมหนองบัว
 
1. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงพรชนก  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายภาคภูมิ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธ์
 
1. นางสาววิมล  จินดา
2. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว