สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงนา
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปพิชญา  นายร้อยบุญที
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งร่วมกลาง
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีสินลา
2. เด็กหญิงธัญชนก  มงคลศิลป์
3. เด็กหญิงสัณฐิตา  โทบุตรดา
 
1. นางสุวิภา  ฉลาดคิด
2. นางนิยดา  เอครพานิช
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพานัน  โคประโคน
2. เด็กหญิงสุวรรณี   บุตรศรีน้อย
3. เด็กหญิงอรสุมา  วงอรุณ
 
1. นางสุวิภา  ฉลาดคิด
2. นางนิยดา  เอครพานิช
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติมาพร  จิตรักษ์
2. เด็กชายภัทรพล  เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงศุภานัน  วงอรุณ
 
1. นางนภัสร  แจ่มใส
2. นางสฏกมล  เมฆอินทร์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เฉลิมทอง
2. เด็กชายธนดล  ภู่จันทร์
3. เด็กหญิงพิชญานิน  คุณประเสริฐ
 
1. นางนภัสร  แจ่มใส
2. นางสฏกมล  เมฆอินทร์
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อินทิสอน
 
1. นางนภัสร  แจ่มใส