สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กชายอานันท์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมเหง้า
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงกัลธิชา  ทัพเจริญ
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 26 1. เด็กชายธนภัทร   นาถมทอง
2. เด็กหญิงธีรนัน   บันดาลเจริญ
 
1. นางประทุม  สุรารักษ์
2. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ใหม่บุญมี
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุณยานุช  สุขสกล
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.5 เงิน 13 1. เด็กชายกฤษณะ  พีระ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทิสอน
3. เด็กหญิงชุตินันท์  มูลลี
4. เด็กหญิงพัชรี  เฉลิมศรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยงาม
6. เด็กชายสุรชัย  ยังเกิดผล
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสุมาลี  ศิลมงคล
3. นางสฏกมล  เมฆอินทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กชายตะวัน  แสงตราสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรดี  อุ่นกุล
 
1. นางสาวบุญมา  บุญศิริ
2. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายภัทรพล  ชูศรีทอง
2. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิ์รัตน์
 
1. นางสาวบุญมา  บุญศิริ
2. นางสุมาลี  ศิลมงคล