สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรพนธ์  สุวรรณสนธ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ชาวขมิ้น
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ศิริเสาร์
2. เด็กชายพรเทพ  พึ่งสีเกล้า
 
1. นางประทุม  สุรารักษ์
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีคำ
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงพรธิตา  วัฒนะ
 
1. นางสาวบุญมา  บุญศิริ
2. นางประทุม  สุรารักษ์