สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุรพันธ์  สมประสงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขสกล
2. เด็กชายนันทสิทธิ์  ฝอยติ้น
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มวญจะบก
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โสภะสิงห์
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปกป้อง  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธีรภัทร์   แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงกิรณา  บุริภักดิ์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  เหงาพรม
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสิดาพร  จ้อยศักดา
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงปราการณ์ฝน  นาคปน
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายชิงชัย  วงษ์วิทยา
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายนุกูลกิจ  มั่งมี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จรเดช
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
2. นางสุมาลี  ศิลมงคล